Skip to main content

Mykotoxínový program

Mykotoxíny, všadeprítomné v prostredí chovných fariem ako potenciálne ohrozenie úžitkovosti aj vo veľmi dobre fungujúcich prevádzkach, by mali byť v centre pozornosti každého výrobcu krmív a chovateľov. 

Spoločnosť Alltech vyvinula globálne riešenie na pomoc v boji proti mykotoxínom, ktoré spočíva v kombinácii programu a technológií na obmedzenie kontaminácie mykotoxínmi. Ak chcete mykotoxíny účinne obmedzovať, musíte vidieť problém ako celok, od farmy po miešareň krmív, od hodnotenia rizík po manažment kŕmenia. Mykotoxínový program Alltech® ponúka rad riešení na pomoc zníženia hrozby mykotoxínov z poľa či skladu krmív. 

Ďalšie informácie o našom programe a produktoch nájdete na www.knowmycotoxins.com 

Loading...