Skip to main content

Quản lý độc tố nấm mốc

mycomanagement.jpg

Luôn hiện diện trong môi trường trang trại và là mối nguy đối với năng suất ngay cả trong các quy trình quản lý chăn nuôi tốt nhất, phơi nhiễm độc tố nấm mốc là vấn đề mà mọi nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và nông dân phải luôn dành sự chú ý tối đa.

Alltech phát triển một giải pháp toàn cầu giúp kiểm soát độc tố nấm kết hợp quy trình quản lý và công nghệ. Quản lý độc tố nấm hiệu quả liên quan việc đánh giá được được toàn bộ thách thức, từ trang trại đến nhà máy thức ăn chăn nuôi và từ đánh giá rủi ro đến quản lý thức ăn. Chương Trình Quản Lý Độc Tố Nấm Mốc Alltech® Mycotoxin Management program cung cấp giải pháp giúp giảm thiểu mối nguy phát sinh trong nguyên liệu từ giai đoạn trên đồng chưa thu hoạch hay quy trình lưu trữ.

Loading...