Skip to main content

Програма за микроелементи в органична форма

Вашето стадо зависи от Вас, но продуктивността му зависи от подходящите минерали. 

Изберете правилния начин с Програмата за минерали в органична форма на Alltech, за да осигурите на животните си по-добра абсорбция, по-малко загуби и оптимално здраве. 

Програмите за управление на минералите не са единствено превенция на дефицити в храненето. Неправилното суплементиране с минерални добавки може да доведе до значителни негативни последици за здравето и продутивността на животните. Традиционните методи използват неорганични минерали, които обаче не се усвояват пълноценно от животните. В много страни по света, именно това доведе до замяна на неорганичните с органични минерали в храненето на животните. 

Изберете съвременно хранене за Вашите животни. 

Органичните микроелементи на Alltech под формата на Bioplex® и Sel-Plex® са с доказано действие за подобряване продуктивността на животните при ниски нива на влагане в сравнение с неорганичните. Оптимизират потребностите на животните от минерали и редуцират отрицателните въздействия върху околната страна. Нарекли сме тази иновация Total Replacement Technology™ (TRT) - Технология на пълно заместване на Alltech. 

Програмата за минерали в органична форма на Alltech осигурява минерали с по-високо ниво на усвоимост, натрупване и оползотворяване от животните. По този начин се удволетворяват по-високите нутритивни потребности на съвременното животновъдство за постигане на прираст, фертелитет и здраве. 

Loading...