Skip to main content

Пет начина да направите Вашето растениевъдство по-натурално

Органични микроелементи от Alltech за натурално растениевъдство

Разглеждайки се по щандовете, на който и да е магазин за хранителни стоки, ще откриете множество продукти, чиито етикети насочват към тяхната "натуралност". Понякога този тип продуктово позициониране е по-скоро маркетингов трик, но е и индикация за нагласите на потребителите към все по-голямо търсене на природосъобразни храни. Това е и сигнал към производителите, че за да предлагат продаваеми и предпочитани продукти, трябва да отговорят именно на тези изисквания на потребителите.

Те могат да постигнат това чрез съвсем малки изменения в конвенционалните практики на отглеждане, които ще ги въведат в по-природосъобразно производство, като същевременно запазват ефективността на бизнеса им.

1. Подобряване структурата на почвата
Ключът към отглеждане на здрави култури е в богатата на нутриенти и с отлична структура почва. Използването на покривни култури и метода на ротация на културите върху дадена площ, намаляват загубите на хранителни вещества от почвата и чрез подпомагане на почвените микроорганизми водят до повишаване разграждането на органичната материя. Това от своя страна намалява необходимостта от използването на торове за постигане на максималния потенциал на растенията.

Покривните култури създават здрави и богати почви, тъй като при разграждането на корените им в тях се образува допълнителна органична материя, която ги обогатява с хранителни вещества. Покривните култури предпазват почвата от ерозия чрез стабилизиране посредством кореновата си система и чрез осигуряване на условия за задържане на влага в нея. Тяхното приложение също така намалява плевелите и съответно приложението на пестициди за тяхното унищожаване.

Ротацията на различни видове култури осигурява добавяне към почвата на разнообразна по вид и съдържание органична материя и респективно диверсифицира бионаличните нутриенти и микроорганизми.

Планирайте засяването чрез no-till технологията, която ще позволи да запазите биологичната структура на почвата и ще запази новообразувания почвен слой.

2. Постройте почвения микробиом
Съществува деликатна симбиоза между растението и микроорганизмите, които поселяват почвата около корените му. Почвените микроорганизми подпомагат развитието на растенията, осигурявайки повече налични хранителни вещества и по този начин подсилват развитието на кореновата им система. В замяна, те получават от растенията необходимия за собствените им растеж и развитие въглерод.

Аналогични средства, прилагани за подобряване на почвената структура също осигуряват благоприятна среда за развитието на почвения микробиом, по-конкретно - използване на натурални торове за подсилване на растежа и разнообразието на микробните популации.

3.  Повишаване съдържанието на бионалични хранителни вещества
Употребата на натурални субстанции, като аминокиселините, при хелирането на микронутриенти, улеснява абсорбция им от растенията, тъй като ги възпроизвежда във форма максимално близка до природната и съответно максимално бързо и лесно усвоими. Растенията, които са добре подхранени са по-здрави и по-устойчиви на стрес фактори от околната среда.

4. Повишаване продуктивността на растенията по естествен начин
През последните няколко години в растениевъдството се наблюдава повишена употреба на биостимуланти. Те са продукти на основата на натурални суровини, които подпомагат различни физиологични процеси в растението и по този начин по естествен път разгръщат неговия производствен потенциал и естествена устойчивост на стрес.

При използването им като алтернатива на синтетичните продукти, растениевъдите отчитат добиви и качество на произведените култури равнозначни или надвишаващи получените при конвенционалното производство.

5. Прилагайте интегриран подход за борба с вредителите
Интегрираният подход за борба с вредителите (ИПБВ) е дългосрочен подход към намаляване на вредителите и стрес-факторите на околната среда. Той комбинира различни методи, като биологичен контрол чрез употреба на био-пестициди и подпомагане на естествено заложените в растението механизми на защита.

От гледна точка на храненето, растение което е по-здраво има по-голям шанс да устой на различни болестотворни фактори.

ИПБВ се прилага като цялостен подход за осигуряване на благоприятна среда за растеж и развитие на растенията, обхващайки множество фактори, като различните вредители, напояване и предпоставки за засушаване, борба с плевелите и състояние на почвите.

Всички тези подходи са взаимосвързани и оказват синергично въздействие. Така например подобряване състава и състоянието на почвата подобрява състоянието на растенията, чрез подпомагане на естествените им способности на устойчивост към неблагоприятни фактори на околната среда и болестотворни елементи, като по този начин по естествен път намалява необходимостта от употреба на пестициди и други синтетични продукти.

Loading...