Skip to main content

Den øgede risiko for Penicillium mykotoksiner i ensilage

Penicillium i ensilage

Løbende vurdering af foderprøver på tværs af vores Alltech 37+® laboratorier giver os mulighed for at danne et billede af mønstrene for mykotoksin kontaminering og hvordan disse mønstre kan ændre sig over tid. En af de vigtigste punkter, som dataene har vist i de seneste år, er forskellen i typerne af mykotoksiner, der findes i ensilage testet henholdsvis i Europa og i USA. Når vi vurderer risikoen i TMR, er der en markant forskel mellem Nordamerika og EU i de typer mykotoksiner, der udgør den største risiko for koen. I Nordamerika påvirkes den samlede risiko (REQ) i høj grad af Fusarium-producerede mykotoksiner som deoxynivalenol, fusarenon X, T-2, HT-2, fusarinsyre og zearalenone. Disse mykotoksiner, kan påvirke koens ydeevne og sundhed betydeligt. Selvom disse mykotoksiner også findes her i Europa, er de typisk mindre udbredt og forekommer på lavere niveauer. På tværs af Europa afslører analyserne kontinuerligt, at den største risiko kommer fra mykotoksin gruppen Penicillium, såsom penicillinsyre, roquefortine C og patulin.

Hvorfor er der en kontrast mellem Europa og USA?

Selvom årsagerne til denne forskel i forekomsten af mykotoksiner sandsynligvis er varierende, er en af de vigtigste faktorer sandsynligvis de typer foder, der anvendes i rationen. I USA er majsensilage den primære foderkomponent i TMR, mens dette i Europa ville være græsensilage. Selv inden for Europa er der en bemærkelsesværdig forskel mellem de typer mykotoksiner, der er til stede i græsensilage og dem, der er til stede i andre ensilage typer. Tabel 1 viser at i Europa har der de sidste fem år været højere niveauer og forekomst af Penicillium-mykotoksiner samt en højere REQ for græsensilage sammenlignet med andre ensilager.
 

Tabel 1. Fem-års gennemsnit for Penicillium-mykotoksiner, forekomst og REQ i græsensilage og andre ensilage typer.

Bør vi være bekymrede for Penicillium-mykotoksiner?

Når Penicillium-mykotoksiner er til stede i rationen kan de underminere koens sundhed og ydeevne markant, hvilket kan medføre:

  • Nedsat tørstof optag (DMI)
  • Lavere mælkeydelse
  • Forstyrrelse af mikrobiomet i vommen "køer der smider sig"
  • Tarmskader
  • Nedsat leverfunktion
  • Nedsat immunrespons, herunder højere celletal og flere tilfælde af mastitis.

Håndtering af ensilage

Penicillium-mykotoksiner kaldes ofte lagerskader, da de hurtigt kan formere sig på lageret og ved udfodring. Det er dog sandsynligt, at Penicillium-svampen, Penicillium roqueforti, allerede er til stede i den ny høstede græsensilage når det ankommer på lageret. Den efterfølgende potentielle stigning i Penicillium-mykotoksiner kan være forbundet med mange faktorer. Penicillium roqueforti er aerob, men kræver meget lidt ilt for at trives. Derfor kan dårlig tildækning af ensilagestakken og uhensigtsmæssig styring af ensilage snitflade ved udtagning føre til ideelle forhold for denne uønskede svamp. 

En tommelfingerregel for ensilage er at en hurtig og grundig gæring er nødvendig for at forbedre ensilagens stabilitet. Ved at bruge mælkesyrebakterier på foder med et højt sukkerindhold kan man hurtigt og effektivt sænke pH-værdien. Ensilleringsmiddler såsom Egalis® fra Alltech, kan fremskynde gæringen og reducere den tid og de ressourcer, som Penicillium-svampe har til at formere sig i den indledende ensilering. 

Imidlertid kan dårlig håndtering af ensilagen føre til høje niveauer af mug og skimmel og dermed mykotoksiner. Den øverste del af ensilagen, snitfladen, og siderne nær silovæggene, kan indeholde højere niveauer af mykotoksiner. Ved synlige mug og skimmel bør det sorteres fra inden fodring for at mindske risikoen, men hvis de er jævnt fordelt i hele ensilagestakken, bliver sortering inden fodring vanskelig.

Penicillium-niveauerne fra Tabel 1 spænder fra 85,7 ppb til 686,7 ppb, med et femårigt gennemsnit på 538,4 ppb, mens Figur 1 nedenfor viser det gennemsnitlige niveau af Penicillium-mykotoksin i TMR fra 65,4 ppb til 150,7 ppb for et vægtet gennemsnit over femårsperioden på 123,4 ppb. Ifølge Alltech's retningslinjer for mælkekøer anses dette som moderat risikoniveau. Dette niveau af Penicillium, kombineret med andre mykotoksiner på et lavere risikoniveau, genererede en højere samlet risiko (REQ) for køer i løbet af de fem år.

Figur 1. Gennemsnitlige niveauer af Penicillium-mykotoksiner, forekomst og REQ for Europæisk TMR, analyseret i perioden 2018-2022.

Loading...