Skip to main content

De-Odorase

De-Odorase® giữ mùi phân và ammonia ở mức phù hợp cho việc duy trì sức khoẻ hô hấp. Điều này tạo ra một môi trường lành mạnh hơn không chỉ cho động vật, mà còn cho người sản xuất.

Loading...