Skip to main content

İz Mineral Kaynağı: Form işlev demektir

June 7, 2023

İz mineraller kaba yemlerde ve diğer bileşenlerde bulunur, ancak bulunabilirlikleri değişkendir; bu nedenle, hayvanın ihtiyaç duyduğu iz minerallerin tamamı veya bir kısmı genellikle rasyonda takviye olarak sağlanır.

İnorganik iz mineraller topraktan çıkarılır ve yem etiketlerine bakıldığında oksit ve sülfat olarak görülebilir. Çevre ile reaktif olma eğilimindedirler ve diğer yem bileşenleri ile etkileşime girerek emilimi önleyebilirler. Öte yandan organik iz mineraller, tek amino asitli mineral şelatlardan kompleks mineral proteinatlara kadar değişen, organik (karbon bazlı) moleküllerle kompleks oluşturan iz minerallerdir. Organik iz mineraller, özellikle proteinatlar, bitkilerde bulunan iz minerallere form olarak benzer. Bu, inorganik formlara kıyasla hayvan tarafından daha iyi emilim ve kullanım sağlar, bu da iz minerallerin daha verimli kullanılmasının yanı sıra daha iyi işlev ile sonuçlanır.

Hayvan tarafından daha iyi emilip kullanılmasına ek olarak, organik mineraller şelasyonun sağladığı moleküler koruma nedeniyle yemde daha kararlıdır. Çalışmalar, iz mineral kaynağının, aynı konsantre karışımında zamanla depolandığında diğer bileşenlerin stabilitesini etkileyebileceğini bulmuştur. Örneğin, araştırmacılar, 20 gün boyunca depolanan inorganik mineraller içeren bir konsantre karışımın E vitamini stabilitesinde %20'lik bir azalma gösterdiğini, iz mineral proteinatlar içeren bir konsantre karışımın ise E vitamini stabilitesini düşürmediğini bulmuşlardır.

Benzer bir çalışma, inorganik minerallerin, aynı konsantre karışımında saklandığında enzimlerin aktivitesini azalttığını bulmuştur. İz mineral kaynağının, aynı konsantrasyon karışımında saklandığında diğer genellikle pahalı bileşenlerin aktivitesini nasıl etkileyebileceğini anlamak önemlidir.

İz mineral formu da üretim potansiyelini etkileyebilir. Çoğunlukla, bir süt sığırının mineral gereksinimleri yaşı, üretim aşaması ve üretim seviyesi tarafından belirlenir. Ulusal Araştırma Konseyi (NRC)’nin Süt Sığırlarının Besin Gereksinimleri kılavuzları, çoğu uzun yıllara dayanan ve yalnızca inorganik mineral kaynakları kullanan araştırmalarla süt sığırlarının tüm yaşam evreleri için mineral önerilerini içerir. için Kulllanılan iz mineral kaynağına göre, kümes hayvanları ve süt sığırlarının ihtiyaç duyduğu mineral miktarının ve performansının farklı şekilde etkide bulunabileceğine dair bazı kanıtlar ortaya konmuştur.

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, emziren süt sığırları için NRC tavsiyelerinin %100'ünü inorganik iz mineraller (sülfatlar ve oksitler), NRC tavsiyelerinin %70'ini inorganik ve NRC tavsiyelerinin %70'ini organik iz mineraller (proteinatlar) olarak içeren mineral takviyelerini karşılaştırdı. Süt üretimi %100 NRC inorganik ve %70 NRC organik gruplar için benzerlik gösterdi, bu da süt sığırlarının proteinatlı formla beslendiğinde aynı miktarda sütü desteklemek için daha az minerale ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Ayrıca, %70 NRC inorganik uygulaması, %100 NRC inorganik ve %70 NRC organik uygulamalarından daha az sütle sonuçlandı; bu, hayvanın mineral ihtiyacının, inorganik kaynakların daha az katılmasıyla karşılanmadığını gösterir.

İz mineral kaynağının, süt ve besi sığırlarında performansı ve bağışıklık fonksiyonunu etkilediği bulunmuştur. Birkaç çalışma, emziren süt sığırlarının, inorganik kaynaklara kıyasla organik proteinli iz minerallerle beslendiğinde, günde ortalama 2,4 – 3,36 kg  daha iyi bir süt üretimi göstermiştir. Performans üzerindeki bu etki, mineralin gelişmiş biyoyararlanımı, yemdeki diğer mineraller ve bileşiklerle azaltılmış antagonizm ve iyileştirilmiş bağışıklık işlevi gibi çeşitli faktörlere bağlı olabilir.

İnorganik mineraller antimikrobiyal olabilir. Ayak banyosunda kullanılan bakır sülfatın aynısını bir süt sığırına verdiğinizi düşünün. Bu antimikrobiyal etki önemlidir çünkü rumen, sığırlarda sindirim için kritik olan bakteri ve protozoalarla doludur. Araştırmalar, inorganik minerallerin rumen fermantasyonunu baskılayarak, yem sindiriminin ve sığır için enerji mevcudiyetinin azalmasına yol açtığını göstermiştir.

Organik proteinatlar rumen fonksiyonunu etkilemez ve araştırmalar organik iz minerallerin bağışıklık fonksiyonunun iyileşmesine yol açtığını göstermiştir; örneğin, inekler somatik hücre sayısında azalma ve mastitis insidanslarının yanı sıra klinik mastitisten daha hızlı iyileşme yaşarlar. Besi yeri çalışmaları, sığırlara organik mineraller verildiğinde, özellikle solunum sorunlarından kaynaklanan genel ölüm oranlarının azaldığını göstermiştir.

Süt ve besi sığırlarında yapılan araştırmalar, gebe sığırları besleme de kullanılan iz mineral kaynağının, yavruların erken yaşam sağlığı, büyümesi ve performansı üzerindeki etkisini incelemiştir.

Araştırmacılar, kuru dönemde organik mineral alan düvelerin, sütten kesme öncesi dönemde (sıfır ila sekiz hafta) daha sağlıklı olduğunu, genel sağlık skorunun iyileştiğini ve hastalık için biyobelirteçlerin azaldığını buldu.

Besi sığırlarında, organik iz mineralleri tüketen sığırlardan doğan buzağıların bir günlükken daha yüksek toplam immünoglobulinleri vardı ve bu da erken evrede daha iyi sağlıkları olduğunu gösteriyor. Yaşamın ilk sekiz haftasındaki buzağı sağlığı ve büyümesinin, ilk laktasyon boyunca süt üretimi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Hiç hastalanmayan veya sınırlı hastalık günü yaşayan buzağılar, ilk laktasyonda hastalanan buzağılardan daha fazla süt üretir.

Kuru dönemde organik mineral alan sığırların düveleri, kuru dönemde inorganik iz mineraller alan sığırların düvelerinden daha hızlı ergenliğe ulaştı ve yaklaşık bir ay önce buzağıladı. Benzer sonuçlar, organik mineralle beslenen sığırların yavrularının ergenliğe ulaştığı ve inorganik mineralle beslenen sığırların yavrularından daha erken gebe kaldığı bulundu.

İz mineral kaynağının doğurganlık ve üreme üzerindeki etkisi, inorganiklere kıyasla organik iz minerallerin gelişmiş biyoyararlanımına ve bağırsak emilimine bağlanabilir. Bu veriler, geç gebelik sırasında sağlanan iz mineral kaynağının, olgun sığırın erken yaşam sağlığını ve doğurganlığını etkileyebileceğini göstermektedir.

Yeni bir teknolojiyi benimsemeyi düşünen bir çiftçi için temel belirleyici faktörlerden biri fiyattır. Organik iz mineraller inorganiklerden daha pahalıdır; ancak soru “Süt çiftliğimde organik iz mineralleri kullanmam bana ne kadara mal olur?” olmamalıdır. Bunun yerine akla 2 soru gelmelidir: "Rumen fermantasyonunun azalması, E vitamininin bozulması, düşük performans, bağışıklık fonksiyonu ve doğurganlıkta inorganik iz minerallerin bana maliyeti nedir?" ve “Organik minerallerle beslersem ne kazanırım?”

Daha fazlası için: Alltech araştırma direktörü Dr. Richard Murphy tarafından kaleme alınan "Organik Selenyum: Form, kaynak ve işlevin karşılaştırması" başlıklı teknik araştırma özetinin Türkçe versiyonunu indirmek için tıklayınız.

Loading...