Skip to main content

Nutriční přístup k prodloužení produkčního cyklu stárnoucích nosnic

 

V moderních chovech se prodlužuje jednotný produkční cyklus komerčních nosnic neustálým zlepšováním chovu a prohlubováním výzkumu výživy. Nyní může produkční cyklus dosahovat 90 až 100 týdnů.

Nosnice může snést až 470 vajec a míra snášky může při současných výrobních postupech dosáhnout více než 70 %. Mezitím může míra přežití u starších nosnic překročit 90 %.

Prodloužení snáškového cyklu je dobrý přístup k efektivnímu využití zdrojů, protože přínosy jsou jak finanční, tak ekologické. Například ve Spojeném království by se mohl potenciálně snížit počet nosnic a rodičovských hejn o 2,5 milionu ptáků ročně, pokud jedna nosnice snese o 25 vajec více (Bain et al., 2016). Pokud jde o životní prostředí, bylo odvozeno, že prodloužení snášky nosnic o 10 týdnů by mohlo ušetřit 1 gram dusíku na tucet vajec (Dunn, 2013). Mezitím by prodloužený produkční cyklus mohl generovat větší zisk a ušetřit náklady během období chovu.

Jaký vliv má věk na nosnice? 

Je dobře známo, že stárnutí nosnic má negativní vliv na produkci vajec. Kromě snášky je stářím také ovlivněna kvalita vajec, zejména kvalita skořápky (síla lomu) a vnitřní čerstvost měřeno Haughovými jednotkami (tabulka 1). Bylo pozorováno, že snáška ve věku 90 týdnů byla o 20 % nižší než ve 30. týdnu. Podobně se snížila i životaschopnost, a to o 5 % ve srovnání s 30 týdny. Haughovy jednotky po 90 týdnech se snížily o 14,58 % ve srovnání s 30 týdny.

Tabulka 1: Vliv věku na produkci nosnic a kvalitu vajec (údaje od Hy-Line International)

Věk

Míra produkce, %

Životaschopnost, %

Hmotnost vajec, g 

Síla lomu​

Haughovy jednotky

30 týdnů 

94.8–96.5

99.3 %

61.3

4,540

93.3

60 týdnů

87.6–90.5

97.4 %

64.5

4,150

82.6

90 týdnů

73.0–75.8

93.5 %

65.3

3,955

79.7

Kromě toho jsou starší slepice náchylnější ke stresu a imunitním problémům. Ve srovnání s mladými ptáky mají staré nosnice slabší antioxidační stav (Gu et al., 2021), což může ovlivnit jejich schopnost vyrovnat se s poškozením orgánů a tkání v důsledku oxidačního stresu souvisejícího s věkem a životním prostředím.

 

 

Jak prodloužit snášku a udržet kvalitu vajec v dlouhém cyklu

Kromě genetického výběru pro dlouhou produkci a kvalitu vaječných skořápek, hraje při produkci nosnic důležitou roli výživa. Pro dosažení 100týdenního produkčního cyklu je zásadní zajistit, aby byli ptáci ve fázi kuřic dobře vyvinutí. Výživa musí být pečlivě sledována v průběhu celého produkčního cyklu, zejména v pozdní snášce, kdy klesá vstřebávání živin a imunita.

Přiměřená energie může pokrýt požadavky slepice na růst, opeření a snášku. Překrmování by však mohlo vést k těžkým slepicím, což negativně ovlivňuje rychlost produkce a kvalitu vajec. Bílkoviny a co je ještě důležitější rovnováha aminokyselin, ovlivňují velikost nebo hmotnost vajec. Pro delší snášku je však třeba pečlivě zvážit i stopové minerály, přestože tvoří jen malý podíl krmiva. Výzkum pravidelně prokazuje význam stopových minerálů pro kvalitu vaječných skořápek a čerstvost vajec.

U nosnic hrají stopové minerály (Cu, Mn, Fe, Zn, Se) rozhodující funkci při tvorbě kostí a vaječných skořápek. Pomáhají regulovat tvorbu a homeostázu kostní tkáně, která je hlavní rezervou vápníku používanou k tvorbě vaječných skořápek. Když jsou vejce produkována v reprodukčním traktu, stopové minerály přímo interagují s krystaly vápníku během tvorby skořápky a ovlivňují celkovou kvalitu skořápky.

Význam selenu u stárnoucích nosnic

Přirozené stárnutí přispívá k oxidativnímu stresu, a to zejména hromadění reaktivních forem kyslíku v tkáních a orgánech, které způsobují poškození buněčných membrán, organel, proteinů a DNA. Proto je klíčové neutralizovat jejich produkci posílením reakce na oxidační stres. Selen, jako esenciální stopový minerál, se účastní antioxidačního obranného systému, potlačuje nadprodukci a zmírňuje poškození buněk a apoptózu u nosnic (Liu et al., 2021).

Sel-Plex® je patentovaná organická forma selenových kvasnic společnosti Alltech. Dvě desetiletí výzkumu ukázaly, že Sel-Plex ve srovnání s jinými zdroji selenu účinněji splňuje požadavky na selen u moderních hospodářských zvířat chovaných tak, aby splňovala přísné standardy růstu, reprodukci a zdraví (Abbas et al., 2022; Surai et al., 2006).

Různé studie ukazují vztah mezi stresem a imunitní reakcí. Starší nosnice jsou nejen náchylnější k oxidativnímu stresu, ale jsou také náchylnější k nemocem v důsledku snížené imunokompetence. Kromě své role jako antioxidantu může selen zlepšit imunitní odpověď drůbeže během produkce díky své úloze při regulaci zánětu, a také buňkami prostředkované a humorální imunitní odpovědi (Abbas et al., 2022). Je zřejmé, že selenovou výživu lze použít jako nástroj, který pomůže optimalizovat imunitu nosnic, užitkovost a kvalitu vajec.

Jedna výzkumná studie zjistila, že existuje interakce mezi mikrobiotou a stárnutím (O’Toole et al., 2015). Interakce hostitel-mikrobiota může ovlivnit fyziologický, imunologický a nutriční stav hostitele (Kreznar et al., 2017). Vazby mezi změnami střevní mikroflóry a expresí genu selenoproteinu po suplementaci selenem byly ilustrovány v dřívějších zjištěních; dietní selen změnil složení střevní mikroflóry a také ovlivnil, jak stav selenu hostitele, tak expresi selenoproteinu (Zhai et al., 2018). Studie na myších ukázaly, že diverzita střevní mikroflóry byla pozitivně ovlivněna selenem v krmivu a střevní mikroflóra by mohla možná soutěžit se svým hostitelem o výživu selenem (Hrdina et al., 2009; Kasaikina et al., 2011), čímž se zdůraznila citlivost střevní mikroflóry na selen.

Nedávná studie z China Agricultural University hodnotila účinek selenu na produkci vajec, transkriptom ilea a mikrobiotu u starých nosnic (Liu et al., 2022). Výsledek byl publikován v Animal Nutrition. Různé hladiny a zdroje selenu byly doplňovány v dietách slepic od 83 týdnů věku a trvaly 12 týdnů. Slepice krmené dietou s 0,30 ppm selenu (Sel-plex – selenové kvasnice), měly významně vyšší míru snášky vajec ve věku 95 týdnů (SY 0,30, 71,96 %; SS 0,45, 63,47 %) a ve věku 99 týdnů než slepice krmené dietou s 0,45 ppm seleničitanu sodného (obrázek 1).

 

Obrázek 1: Vliv zdrojů a hladin selenu na produkci vajec v pozdní snášce. SY: selenové kvasinky, Sel-Plex® od Alltech; SS: seleničitan sodný

 

Kromě zlepšení produkční výkonnosti u starých nosnic modulovalo suplementace selenem složení střevní mikroflóry zvýšením množství několika specifických prospěšných bakterií a zároveň snížením množství patogenních bakterií (obrázek 2). Analýza funkčního obohacení ukázala, že suplementace Sel-Plex aktivovala metabolický pokrok, imunitní odpověď a odpověď na oxidativní stres, což znamená silný imunitní systém a antioxidační stav. Obecně by přidání Sel-Plex u stárnoucích nosnic mohlo zlepšit produkci vajec a zároveň zlepšit zdraví střev modulací střevní mikroflóry.

Obrázek 2: Indikátorový graf relativní četnosti rodů v ileu suplementací selenu kvasinkami

Jak vybrat správnou formu selenu

Doplňky selenu jsou dostupné v několika formách:

• Anorganické minerální soli, jako je seleničitan sodný nebo selenan.

• Organické formy, jako jsou kvasnice obohacené selenem.

• Chemicky syntetizované seleno-aminokyseliny a analogy seleno-aminokyselin.

Je dobře známo, že organický selen má vyšší biologickou dostupnost, ale to neznamená, že všechen organický selen je stejný. Typ a forma hrají klíčovou roli v jeho uživatelské bezpečnosti, biologické dostupnosti a účinnosti.

I když je název selenové kvasinky stejný pro více produktů, různé kmeny kvasinek na genetické úrovni mohou vést k zásadním rozdílům v distribuci selenu v buňce (obrázek 3). Je rozumné očekávat, že tyto různé distribuce mohou způsobit rozdíly ve skladovatelnosti a biologické dostupnosti.

V roce 2013 Evropský úřad pro bezpečnost potravin oznámil, že L-selenomethionin je nestabilní v přítomnosti stopového množství kovů a podléhá oxidaci. Ve srovnání s chemicky syntetizovaným selenomethioninem jsou selenové kvasinky stabilnější po sedmi týdnech skladování v drůbežím premixu obsahujícím stopové prvky (Concarr et al., 2021).

Mezi selenovými kvasinkami je Sel-Plex od Alltech dobře zdokumentován, pokud jde o jeho bezpečnost a biologickou dostupnost u různých druhů. Sel-Plex prokázal stabilitu v krmivu a menší ztráty selenu ve srovnání se Se-Met.

 

 

Obrázek 3: Frakce kvasinek asociované se selenem (upraveno podle Encinar et al., 2003).

Závěr

Prodloužení produkce nosnic je udržitelný způsob, jak zajistit zdroje bílkovin pro lidskou spotřebu. Aby se naplnil jeho genetický potenciál, musí být u ptáka řešeny různé aspekty. Výživa je zásadní pro delší produkční cykly a zdraví starých nosnic. Suplementace Sel-Plex je účinným nástrojem ke zvýšení snášky a kvality vajec starých nosnic. Výběr správného zdroje a hladiny selenu ovlivní také střevní mikroflóru nosnice, reakci na oxidační stres a imunitu.

Originál článku byl publikován Feed Navigator: Supplementation of Sel-Plex to enhance laying rate and egg quality of aged laying hens (feednavigator.com)

Loading...