Skip to main content

Optimiziranje ulaznih sirovina i smanjenje gubitaka hrane

Dodatke hrani treba odabrati prema tome mogu li zadovoljiti potrebe određenog obroka i prema povratu ulaganja. Fotografija: Alltech    

Hrana je obično najveći varijabilni trošak u proizvodnji jedne litre mlijeka. U ovom članku ispitat će se najbolje prakse korištenja hrane za životinje, skladištenja i upravljanja opskrbom kako bi se osigurala profitabilnost mliječnih farmi.

Trenutna geopolitička kriza potaknula je rast cijena robe uslijed zabrinutosti zbog njene nedostupnosti. Proizvođači mliječnih proizvoda diljem svijeta ponovno se fokusiraju na zaštitu marže i osiguravanje potrebnih ulaznih sirovina za optimizaciju proizvodnje. Smanjenje troškova stočne hrane mora biti usklađeno sa zadovoljavanjem potreba krava i ne smiju se ugrožavati performanse stada. U uvjetima trenutačne nestabilnosti, proizvođači mliječnih proizvoda moraju osigurati da praćenje iskoristivosti hrane bude ključni parametar u strategiji upravljanja.

Danas je financijska učinkovitost ono što se doista traži. To znači da bi kako rastu cijene ulaznih sirovina (npr. kukuruza i soje) proizvođači trebali koristiti jeftiniju hranu s visokim udjelom vlakana, osobito krmu koju sami proizvode. Nastojanja da se unaprijedi iskoristivost stočne hrane potrebno je integrirati u cjelovitu strategiju hranidbe.

Alltechova istraživanja pokazuju da se do 45 % uzgojenih i kupljenih ulaznih sirovina za stočnu hranu ili izgubi ili nedovoljno iskoristi u čitavom procesu od polja, preko skladištenja, pri hranjenju i u samoj životinji. Identifikacija mjesta na kojima dolazi do gubitaka u svim točkama procesa omogućuje proizvođačima da u svakoj prilici daju prioritet njihovom smanjenju, što dovodi do malih ušteda koje se u konačnici zbrajaju.

Učinkovito korištenje stočne hrane uvijek bi trebalo biti cilj, a to se može postići analizom kvalitete krme, zdravlja buraga i načina hranidbe.

Kvaliteta krme

Planirajte napraviti najkvalitetniju moguću krmu, jer je ona glavni sastojak sporo probavljivog dijela hrane za krave u laktaciji. Krma je najvarijabilniji sastojak stočne hrane u smislu probavljivosti i sastava hranjivih tvari, a čini veći udio u obroku od bilo koje druge vrste hrane. Visokokvalitetna krma je probavljivija, tako da ćete kravama moći davati veće količine.

Visokokvalitetna krma poboljšat će zdravlje buraga i produktivnost, te može utjecati na iskoristivost hrane održavanjem povoljnih uvjeta u buragu. Acidoza (nizak pH buraga) može negativno utjecati na iskoristivost hrane jer smanjuje probavljivost vlakana zbog promjena mikrobnih zajednica u buragu. Adekvatna fizički učinkovita vlakna (veličina čestica krmiva) u obrocima održavat će povoljno okruženje buraga jer stimuliraju žvakanje i preživanje, povećavaju izlučivanje sline i puferski kapacitet buraga. Previše obrađena krmiva neće osigurati kravi dovoljno duge čestice i neće potaknuti preživanje. Odgovarajuća veličina čestica krmiva potrebna je i za održavanje okoliša i motiliteta buraga.

​Zdravlje buraga

Jedan od najvažnijih elemenata za povećanje iskoristivosti hrane je iskoristiti puni potencijal buraga. Podrška aktivnosti i razvoju mikroflore buraga omogućuje da se hranjive tvari iz hrane iskoriste na najučinkovitiji način. Iako je danas još veći fokus na zaštiti marže, proizvođači moraju osigurati da formulacija obroka ne ugrozi burag, jer će suboptimalna funkcija buraga dovesti do gubitaka hrane i slabije proizvodnje mlijeka.

Da bi burag pravilno funkcionirao, uvjeti moraju biti optimalni, s pH većim od 6. Dodaci stočnoj hrani, kao što je živi kvasac, često su uključeni u obroke kako bi se stabilizirale promjene pH buraga. Veličina čestica, zajedno s drugim aspektima opskrbe stočnom hranom i smještaja životinja – poput miješanja obroka, vremena hranjenja i interakcija između životinja – može utjecati na ponašanje pri hranjenju i preživanju te na funkciju buraga. Loša probava vlakana zbog problema s buragom ili neuravnoteženih obroka može dovesti do smanjenog unosa hrane i povećane količine neprobavljenih vlakana u izmetu. Ako krava jede manje hrane i ako je ta hrana slabije probavljiva, imat će manje energije, što će utjecati na njezinu sposobnost proizvodnje mlijeka. Smanjen udio mliječne masti i laminitis dva su najčešća simptoma oslabljene funkcije buraga i mogu se povezati s niskim pH vrijednostima u buragu.

Učinkovitost konverzije stočne hrane (FCE) definira se kao količina mlijeka (kg) proizvedena po kg unosa suhe tvari, pri čemu je vrijednost mlijeka korigirana za razlike u sadržaju sastojaka.

Nutritivna rješenja

Glavni pokretač funkcije buraga je obrok kojim se krava hrani. Uz krmiva, žitarice i izvore proteina koji su uključeni u obrok i drugi sastojci, iako se dodaju u malim količinama, mogu značajno utjecati na funkciju buraga. Postoje dokazi da dodavanje živog kvasca može povećati učinkovitost hrane kod mliječnih krava u laktaciji, posebno kada su krave izložene toplinskom stresu. Ovi dodaci općenito mogu poboljšati učinkovitost probave i iskorištavanje hranjivih tvari, što rezultira proizvodnjom više mlijeka iz iste količine hrane ili, obrnuto, manje je hrane potrebno za proizvodnju iste količine mlijeka.

Dodavanje živog kvasca kao što je Yea-Sacc (Alltech Inc.) može brzo potaknuti stvaranje anaerobnog okruženja i pomoći mikrobima koji probavljaju vlakna da se razmnože i učinkovito koloniziraju čestice hrane, što rezultira poboljšanom probavom vlakana. Yea-Sacc također stimulira bakterije koje koriste laktat, što smanjuje opterećenje kiselinom i sprječava značajna smanjenja pH vrijednosti u buragu, čime se postiže optimalno stanje buraga. Celulolitičke bakterije tada bujaju i proizvode više energije za kravu. Time se postiže učinkovitija i potpunija probava obroka, a posebno vlakana, što dovodi do poboljšane iskoristivosti stočne hrane (Slika 1).

Slika 1 - Učinak dodavanja živog kvasca u hranu (Yea-Sacc) na iskoristivost stočne hrane (kg FECM/kg DMI) u Holstein mliječnih krava

(prilagođeno iz Steingass i sur., 2007).

Dodatke hrani treba odabrati prema tome mogu li zadovoljiti potrebe određenog obroka i prema povratu ulaganja, obično u obliku veće proizvodnje mlijeka ili manjih troškova stočne hrane. Yea-Sacc je Alltechov soj živog kvasca Saccharomyces cerevisiae, koji potiče aktivnost u buragu, a njegove prednosti utvrđene su u više od 230 znanstvenih istraživanja provedenih diljem svijeta.

Trenutačni izazovi tjeraju proizvođače da preispitaju strategije upravljanja stočnom hranom i pronađu načine za smanjenje troškova. Kako bi održali profitabilnu proizvodnju, proizvođači se moraju usredotočiti na povećanje iskoristivosti hrane i osigurati da funkcija buraga nije ugrožena. Burag je odgovoran za veliki dio opskrbe krave energijom i proteinima, a dobro funkcioniranje buraga ključno je za proizvodnju mlijeka i učinkovitost hrane. Korištenjem kvalitetne krme, očuvanjem zdravlja buraga i prilagođenom formulacijom obroka proizvođači mogu smanjiti gubitke povezane s hranom i nastaviti učinkovitije poslovati, što rezultira potencijalnim uštedama.

Reference su dostupne na zahtjev.

Autorica:
Dr. Maria Agovino, voditeljica europskog odjela za preživače, Alltech

Loading...