Skip to main content

De-Odorase® - ново решение за контрол на амоняка в птицевъдството

De-Odorase юка

Амонякът се образува от микробиалното разграждане на азотните вещества, екскретирани от животните - неразградени хранителни остатъци, ендогенни секрети в изпражненията и азот, отделен с урината. Той оказва негативно въздействие върху здравния статус и продуктивните показатели пти птиците. Високите нива на амоняк влияят върху респираторната им система и са предпоставка за развитие на пневмония. 

Съществуват редица фактори, които могат да допринесат за лошото качество на въздуха и високо ниво на амоняк, включително неправилна вентилация и влажна постеля, както и хранителни фактори включващи по-високите нива на протеин в дажбите на птиците.

 

 

De-Odorase® безопасно и по естествен път намалява и поддържа ниски нива на амоняк в птицефермите
Продуктът De-Odorase съдържа екстракт от растението юка, известно със способността си да намалява амоняка (NH3) получен от животински отпадъци. Той се използва като добавка за намаляване на неблагоприятните емисии на торовата маса и за ефективно намаляване на нивото на амоняка в сградите за отглеждане на птици. De-Odorase намалява амоняка до нива благоприятни за поддържане на здрава респираторна система при птиците. De-Odorase създава оптимални условия отглеждане на птиците и нормална работна среда за хората, които ги обслужват.

Механизъм на действие
Микробният растеж и активност определят формата, в която азотът съществува в биологичните системи като лагуни за тор, търбуха на преживните животни, постелята на птиците и водната среда. Бактериите разграждат азотните съединения до NH3, който използват за синтез на свой собствен микробиален протеин. Когато количеството на азота е повече, отколкото може да се усвои от микроорганизмите, се натрупва NH3. Излишъкът от амоняк има токсичен ефект върху самите микроорганизми. De-Odorase свързва остатъчния амоняк като по този начин не позволява излъчването му в атмосферата и околната среда, а от друга страна  улеснява доставянето на NH3 до бактериите, за да могат те да го преработят в микробиален протеин.

 

Ефект от използване на De-Odorase върху нивата на амоняк 

Фиг.1 Ефект от използване на De-Odorase върху нивата на амоняк в бройлерни сгради

Фиг.2 Eфект от използване на De-Odorase върху нивата на амоняк в сградите на кокошки носачки

 

Процедурата за качествен контрол В50 на Alltech е уникална за De-Odorase

Процедура В50 определя количеството екстракт от юка, необходимо за свързване на 50% от амоняка (NH3) в стандартен разтвор

Термостабилност

De-Odorase не се променя при пелетиране и екструдиране
Температура 121С за 20 минути не въздейства върху В50 стойността на De-Odorase

 

Eфект на температурата върху способността за свързване на амоняка с De-Odorase

Ползи от прилагане на De-Odorase в птицефермата
  • редуцира неприятните миризми на амоняк и други газове
  • подпомага изкуствената вентилация на помещенията през зимата, което води до спестяване на     електрическа енергия
  • запазва постелята суха
  • благоприятства  респираторната система при птиците
  • подобрява здравето
  • намалява популацията на мухите в помещенията
  • повишава продуктивността
  • подобрява конверсията на фуража
  • повишава качеството на месото
  • подобрява условията на работа във фермата
Loading...