Skip to main content

Yea-Sacc

ยี-แซค ให้สารอาหารที่จำเป็นในการให้ผลผลิตของน้ำนมที่มากและยั่งยืน รักษาสภาพร่างกายโคนมให้สมบูรณ์เพื่อให้ได้น้ำนมมากขึ้น และสนับสนุนการย่อยอาหารที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ยี-แซค คือยีสต์สายพันธุ์เฉพาะ Saccharomyces cerevisiae 1026 ซึ่งถูกคัดเลือกมาเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของสัตว์ด้วยการเพิ่มในสูตรอาหารปริมาณเล็กน้อย  เหมาะสำหรับโคเนื้อ โคนม ลูกโคและม้า  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ยี-แซคส่งผลให้ปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้น รักษาสมดุลของการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการย่อย 

คุณสมบัติของยีแซค:

  • ส่งเสริมระบบการย่อยและการใช้สารอาหารให้เกิดประโยชน์สูง
  • ทำให้ผลผลิตน้ำนมเพิ่มมากขึ้น
  • ลดการผันผวนของค่าความเป็นกรด-ด่าง  ทำให้แบคทีเรียในกระเพาะส่วนรูเม็นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคงที่และส่งผลให้เกิดการย่อยอาหารที่ดีขึ้น
  • ช่วยทำให้แบคทีเรียที่ใช้ย่อยใยอาหารเติบโตได้ดี
  • เลียนแบบการทำงานของแบคทีเรียที่จะเปลี่ยนกรดแลคติกให้เป็นกรดโพรพิโอนิกที่ใช้ในการหมักอาหาร
  • ทำให้เกิดสภาวะเสถียรของกระเพาะส่วนรูเม็น  ทำให้ระบบการย่อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ช่วยควบคุมเรื่องการใช้ต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

Loading...