Skip to main content

Girdileri optimize etmek için yem atıklarıyla mücadele etmek

Yem katkı maddeleri, belirli bir rasyonun ihtiyaçlarını karşılama yetenekleri ve yatırım getirileri için seçilmelidir.

Mevcut jeopolitik kriz, mevcudiyet konusundaki endişelerin desteklendiği hammadde fiyatları artışını körükledi. Dünyanın dört bir yanındaki süt ürünleri üreticileri, marj korumasına yeniden odaklanıyor ve üretimi optimize etmek için gerekli girdileri güvence altına alıyor. Yem maliyetlerinin düşürülmesi, süt ineklerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve sürü performansından taviz verilmemesi ile dengelenmelidir. Mevcut piyasa değişkenliği süt üreticilerinin, yönetim stratejilerine kilit bir parametre olarak dahil edilmeli ve bu yöntemle yem verimliliğinin izlenmesinin sağlaması gerekiyor.

Yem dönüştürme verimliliği (FCE), süt bileşen yapısındaki farklılıklar için süt değerinin düzeltildiği, her bir kg yem kuru maddesi tüketimi başına üretilen süt miktarı (kg) olarak tanımlanır.

 

Bugün, finansal verimlilik gerçekten önemlidir. Bu, konsantre yem (yani mısır ve soya) fiyatları arttıkça, özellikle çiftlikte yetiştirilen yemler olmak üzere daha ucuz yüksek selülozlu yemlerden en iyi şekilde yararlanmamız gerektiği anlamına gelir. Daha iyi yem verimliliğine yönelik bu girişimler, eksiksiz bir yemleme stratejisine entegre edilmelidir. Alltech araştırmaları, yetiştirilen ve satın alınan yem girdilerinin %45'e varan kısmının ya kaybolduğunu ya da tarladan depolamaya, besleme sırasında ve hayvanın bünyesindeki yem sürecinde yetersiz kullanıldığını vurgulamıştır. Yem prosesi boyunca tüm noktalarda israfın nerede meydana geldiğinin belirlenmesi, üreticilerin her durumda atıkları azaltmaya yönelik eylemlere öncelik vermelerini sağlayarak, küçük tasarruflar sağlar.

Amaç her zaman yemlerin verimli kullanımı olmalıdır. Bu, kaba yem kalitesi, rumen sağlığı ve beslenme uygulamalarına bakılarak gerçekleştirilebilir.

Şekil 1- Holstein süt sığırlarında canlı mayanın (Yea-Sacc) rasyona eklenmesinin yem verimliliği (kg FECM/kg DMI) üzerindeki etkisi (Steingass ve diğerleri, 2007'den uyarlanmıştır).

 

 

Yem Kalitesi

Laktasyondaki süt ineklerinin rasyonunda yavaş sindirilebilirliğin önemli bir rolü olduğundan mümkün olan en yüksek kalitede kaba yem yapılması planlanmalıdır. Yem, sindirilebilirlik ve besin maddesi bileşimi açısından en değişken bileşendir ve rasyonda diğer yem maddelerinden daha büyük bir oranda yer alır. Yüksek kaliteli yem daha sindirilebilirdir, bu nedenle süt sığırlarını daha fazla besleyebilirsiniz.

Rumen sağlığı ve üretkenliği, yüksek kaliteli kaba yemlerin kullanılmasıyla iyileştirilecektir. Bu nedenle kaba yemler, arzu edilen rumen ortamının korunması sayesinde yem verimliliğini etkileyebilir. Asidoz (düşük rumen pH'ı), rumen mikroflorasındaki değişiklikler yoluyla selüloz sindirilebilirliğini azaltarak yem verimliliğini olumsuz etkileyebilir. Rasyonlarda fiziksel olarak etkili selüloz (yem partikül boyutu), çiğneme ve geviş getirmeyi uyararak, tükürük salgısını artırarak ve rumen tamponlama kapasitesini geliştirerek uygun rumen ortamının korunmasına yardımcı olur. Aşırı işlenmiş kaba yemler, süt ineklerine yeterli uzun parçacıklar sağlamaz ve sonuç olarak geviş getirmeyi teşvik etmez. Rumen ortamını ve uygun rumen hareketliliğini korumak için uygun kaba yem partikül uzunluğu da gereklidir.

Rumen sağlığı

Yem verimini artırmanın en önemli unsurlarından biri de süt ineğinin rumenini tam potansiyeliyle kullanmasıdır. Rumen mikroflorasının aktivitesini ve büyümesini desteklemek, rasyon besin maddelerinin rasyondan mümkün olduğunca verimli bir şekilde çıkarılmasını sağlar. Günümüzde marj korumasına daha da fazla odaklanılırken, optimal olmayan rumen işlevi, yem israfına ve daha düşük süt verimine yol açacağından, üreticilerin rasyon formülasyonunun rumeni tehlikeye atmamasını sağlamaları gerekir.

Rumenin düzgün çalışması için, rumen koşullarının 6'dan büyük bir pH ile optimal olması gerekir. Canlı maya gibi yem katkı maddeleri, rumen pH'ındaki dalgalanmaları dengelemeye yardımcı olmak için sıklıkla rasyonlara dahil edilir. Parçacık boyutu, yem dağıtımı ve hayvan barınmasının diğer yönleriyle birlikte, rasyon karıştırma, besleme süreleri ve hayvanlar arasındaki sosyal etkileşimler, beslenme ve geviş getirme davranışını ve rumen işlevini etkileyebilir. Rumen fonksiyonlarının bozulması veya dengesiz bir rasyon nedeniyle zayıf selüloz sindirimi, yem alımının azalmasına ve dışkıda sindirilmemiş selüloz miktarının artmasına neden olabilir. Süt inekleri daha az yem yerse ve bu yem daha az sindirilirse, enerji kaynağı azalarak süt üretme yeteneğini etkiler. Azaltılmış süt yağı ve topallık, bozulmuş rumen fonksiyonunun en yaygın semptomlarından ikisidir ve düşük rumen pH'ı ile bağlantılı olabilir.

Beslenme Uygulamaları

Rumen fonksiyonunun esas itici gücü, süt ineğine verilen rasyondur. Rasyona dahil edilen kaba yemler, tahıl ve protein kaynaklarının yanı sıra diğer küçük oranlarda eklenen katkı maddeleri rumen fonksiyonunu önemli ölçüde etkileyebilir. Canlı maya beslemenin, özellikle süt inekleri sıcak stresi altındayken laktasyondaki süt ineklerinde yem verimliliğini artırabileceğine dair kanıtlar vardır. Bu katkı maddeleri genel olarak sindirim verimliliğini ve besin maddesi kullanımını iyileştirebilir. Bununla da aynı yem miktarından daha fazla süt veya aynı sütü üretmek için daha az yem gerekli olur. Canlı maya Yea-Sacc'ın rasyona katılması, anaerobik bir ortamı hızla destekleyebilir, arzu edilen, selüloz sindiren mikroorganizmaların çoğalmasına ve yem partiküllerini verimli bir şekilde kolonize etmesine yardımcı olarak, gelişmiş selüloz sindirimi sağlar. Yea-Sacc  ayrıca laktat kullanan bakterileri uyarır, bu da rumendeki asit yükünün azaltılmasına ve rumen pH'ında önemli düşüşlerin önlenmesine yardımcı olarak optimal bir rumen ortamı yaratır. Daha sonra selülolitik bakteriler gelişir ve süt ineği için daha fazla enerji üretir. Bu rasyonun, özellikle selüloz kısmının daha verimli ve tam sindirimini sağlayarak, gelişmiş yem verimliliğine yol açar (Şekil 1).

Yem katkı maddeleri, belirli bir rasyonun ihtiyaçlarını karşılama yetenekleri ve genellikle gelişmiş süt üretimi veya azaltılmış yem maliyetleri şeklinde yatırım getirileri için seçilmelidir. Yea-Sacc , canlı maya Saccharomyces cerevisiae'nin özel bir rumen aktivitesine sahip tescilli bir türüdür ve faydaları 230'dan fazla global araştırma çalışmasıyla desteklenmektedir.

Mevcut zorluklar, süt üreticilerinin yem yönetimi stratejilerini yeniden incelemesine ve maliyetten tasarruf etmenin yollarını bulmasına neden oluyor.

Kârlı üretimi sürdürmek için üreticiler, yem verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya ve rumen fonksiyonunun bozulmamasını sağlamaya odaklanmalıdır. Rumen, süt ineğinin enerji ve protein desteğinin büyük bir kısmından sorumludur ve iyi rumen işlevi, süt üretimi ve yem verimliliği için kritik öneme sahiptir. Üreticiler, kaliteli yem kullanarak, rumen sağlığını destekleyerek ve özel bir rasyon formülasyonu uygulayarak yemle ilgili kayıpları en aza indirebilir, böylece işletmelerini ve hayvanlarını daha verimli bir şekilde çalıştırabilir ve potansiyel maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Loading...