Skip to main content

ACE prensibine dayanan sürdürülebilirlik “A” hayvanlar için verdiğimiz söz

Alltech’in ACE ilkesindeki "A", çevresel yönetim ve tüketici talebinin görünüşte çelişen zorunlulukları ile yüksek verimli ve karlı hayvancılık üretimini dengelemeyi amaçlayan yenilikçi yöntemlerle ilgilidir.

Hassas beslenmeye odaklanma

Alltech’te hayvan sağlığı ve beslenme işi, nutrigenomik bilimi etrafında döner. Bu, rasyonun genetiği nasıl etkilediği ve bir hayvanın spesifik genetik potansiyeliyle nasıl besleneceğinin daha iyi anlaşılması için bir arayıştır.

Alltech’teki bilim adamları, rasyondaki değişikliklerin hayvanları genetik düzeyde nasıl etkilediğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan gen ekspresyonu belirteçleri üzerinde çalışmaktadır.

Hayvanların verimini ne kadar artırabilirsek kilo yem başına daha fazla et, süt veya yumurta elde etmek mümkün olabilir. Alltech’te yapılan nutrigenomik araştırmalarının odak noktası, beslenmenin hayvanları moleküler düzeyde nasıl etkilediğini ve bunun üretim, sağlık ve refah şartlarında ne gibi değişikliklere yol açabileceğini anlamaktır.

Üreticiler, hayvanlar, çevre ve bizler için iyi olan şeyler

Yoğun hayvancılık yapan işletmeler, yüksek seviyelerde amonyak, nitrojen, fosfat ve iz mineraller içeren büyük miktarlarda hayvan atığı üretir. Ancak uygun hayvan beslemesi, bu kirleticilerin düzeylerini ve etkilerini en aza indirebilir.

Alltech’teki bilim adamları, hayvanın verimliliğini artırırken metan emisyonlarını azaltan ürünler geliştirmek için çalışmaktadır. Bu ürünler, işkembe fermantasyonunu, hayvansal gıda üretimini ve hayvan gelişimini olumsuz yönde etkilemeden işkembeden gelen metan emisyonlarını azaltabilmektedir.

inek, saman, treyler içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

KEENAN, Alltech şirketlerinden biridir. Metan emisyonlarını azaltmaya çalışan, diğer taraftan verimliliği artıran bir denge sağlamak İrlanda merkezli yem karma vagonları ve yazılım ürünleri üreticisi KEENAN'ın da odak noktasıdır. KEENAN’da sunulan ürün ve hizmetler, çiftliklerdeki yemden yararlanmayı maksimize ederken karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Ruminant hayvanlar için protein niteliğinde olmayan bir azot kaynağı -Optigen®-in pazara sunulduğu tarih, ACE ilkesini destekleyen önemli dönüm noktalarından biridir. Bu gelişmenin hayvan yemlerinde yapılabilecekler açısından muazzam bir etkisi olmuştur. Optigen®, sadece hayvan performansını iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda süt ve besi sığırlarında azotun kullanım şeklini de değiştirdi. Atıklardaki azot, metandan daha güçlüdür ve başlıca sera gazlarından biri olan azot oksidin öncüsüdür. Optigen® azot verimliliğini çok daha yüksek hale getirmektedir ve atıklardaki azot seviyesini ve sera gazlarını azaltabilmektedir. 

Sağlıklı hayvanlar, sağlıklı insanlar

Alltech, hayvancılık üretiminde büyümeyi teşvik eden destekleyici antibiyotiklerin kullanımıyla ilgili günümüzün yaygın tüketici endişelerini ele almaya da odaklanmıştır. Bu yaklaşımla, beslenme programlarının ve teknolojilerinin bel kemiği haline gelen enzim teknolojilerinde alternatif çözümler geliştirmektedir. Antimikrobiyaller bu enzimleri kullanmakta, sindirim sürecini manipüle ederek aynı tür değişikliklere neden olabilmektedir.

Alltech, rasyonda hem çiftçinin hem de hayvanın üretim ihtiyaçlarını karşılayan ve aynı zamanda antibiyotikler rasyondan çıkarıldığı için tüketiciyi mutlu eden beslenme alternatifleri sunmaktadır. Şirketteki araştırmacılar da, günümüzün antimikrobiyalleri karşısında bu enzimlerin düşük seviyelerde yem ilavesi olarak kullanılabilmesini çok büyük bir potansiyel olarak görmektedir.

Çevre ve ekonominin karşı karşıya olması gerekir mi?

Çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik büyüme genelde karşıt amaçlara sahip görünür. Yüksek verim elde etmenin, gıdayı üreten hayvanlar ve çevre pahasına olduğu düşünülür. Tarım ve iş dünyasında, bu iki şey çelişiyor gibi görünse de, sığırlarda ve genel olarak hayvancılıkta birim süt, et veya yumurta başına daha az atık, daha az çevre kirleticisi üretildiği sürece oyunun adı karlılığı da etki yapan verimliliktir.

Sığırlarda metan, sadece hayvan için değil, aynı zamanda karlılık için de bir israf göstergesidir, bu yüzden hayvan daha verimli hale getirilebilirse ve atık bir ürünü enerji olarak kullanabilirse, yani hayvan enerjinin daha fazlasını elinde tutabilirse hem çevresel açıdan sürdürülebilir hem de çiftlikler için karlı bir iş yapmak mümkün olabilir.

Alltech® In Vitro Fermantasyon Modeli IFM, toplam karma rasyonları ve çeşitli kaba yemlerin sindirilebilirliğini değerlendirmektedir. Rasyonlarda ince ayar yapmak, sorunları ele almak ve ayrıca daha düşük maliyetlerle yem kullanma fırsatlarını ortaya çıkarmak için düzenli şekilde in vitro testleri yapılmaktadır. Bu model, rasyonun sindirilebilirliğinin iyileştirilmesi, üretici karlılığı ve çevresel sürdürülebilirlik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Minerallere odaklanmak

Alltech’teki bilim adamları hayvanların sindirimini optimize etmenin yollarını araştırırken minerallere de odaklanmaktadır. Alltech’in iz mineralleri, eşsiz avantajları yanında, üreticilere inorganik minerallerden çok daha az miktarlarda organik mineral kullanarak hayvanlarını besleme fırsatı vermekte ve en kötü olasılıkta bile benzer bir performans elde etmelerini sağlamaktadır.

Alltech’teki bilim adamları yem veya gıda numunelerindeki minerallerin oranını ve bunların biyolojik matrisler, hayvan dokuları veya insan biyolojik sıvılarındaki dağılımını ölçmek için kullanılan bir araç olan ICP-MS ile çalışmaktadır. ICP-MS gibi yöntemler, hayvanların gerçek mineral gereksinimlerini tanımlamaya çalıştıkları için Alltech araştırmacıları tarafından rutin olarak kullanılmaktadır.

Şirketin mineral yönetim programı Total Replacement Technology™ (Toplam Değişim Teknolojisi, TRT), verimli bir şekilde sindirilmeyen ve hatta bazı ülkelerde yasaklanan inorganik iz minerallerden, hayvanların daha iyi kullanabileceği düşük seviyelerde organik minerallerle beslemeye geçişte ve çevre kirliliğini azaltmada hayvansal yetiştiriciliğinde  dönüşüme yol açan yenilikçi bir bakış açısı olmuştur.

Alltech’teki bilim adamları ayrıca iz minerallerin enzimler, vitaminler ve antioksidanlar gibi rasyondaki diğer bileşenlerle etkileşimini de incelemektedir. Araştırmalar, iz minerallerin diğer rasyon bileşenleri üzerinde çok olumsuz bir etkisi olabileceğini göstermiştir. Organik iz mineraller kullanılarak bu çatışma veya etkileşimin bir kısmından kaçınılabilmekte, böylece diğer bileşenlerin rasyona konma amaçlarını gerçekleştirmeleri mümkün olabilmektedir.

Balık yağı ve balık unu bağımlılığına son vermek

Bazı su ürünleri yetiştiriciliği yöntemlerinin çok yüksek çevresel etkisi vardır. Tipik olarak yabani balıklardan elde edilen balık yağı veya balık unuyla besleme gereksinimi rasyonlardaki   yaygın bir sürdürülebilirlik sorunudur.

Balık yağıyla ilgili sorun- ki bu gerçekten sürdürülebilirlik konusudur ve ACE ilkesiyle ilgilidir- talebin artmasıdır. Dünyanın her yerindeki balıkçılık kapasiteleri doludur ve kapasitenin üzerindeki avcılık büyük riskler taşımaktadır. Bunun alternatifi ise su ürünleri yetiştiriciliğidir, ancak bu durumda da balık için yeterince alg yoktur. Alltech besleme çözümlerinde kullanılan algler, çiftlik balıklarına ve nihayetinde tüketicilere sunulan DHA miktarını artırırken balık yağına olan bağımlılığı azaltabilmektedir.

Sürdürülebilir deniz ürünleri

iç mekan, tavan, araba içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Hollanda'nın Valkenswaard kentinde bulunan Alltech Coppens Su Ürünleri Merkezi balık yetiştiriciliği sorunlarını oldukça kapsamlı şekilde ele almaktadır.

Alltech Coppens Su Ürünleri Merkezi, su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinin karşı karşıya olduğu hem mevcut hem de gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi balık besleme çözümlerinin geliştirilmesi için yepyeni bir bilgi merkezidir.

Merkezde kullanılan yöntemler, daha önce balık yağları tarafından sağlanan besleyici DHA'nın elde edilmesini sağlarken, mikro alglerden türetilen tamamen güvenli, sürdürülebilir ve izlenebilir ürünlerin geliştirilmesini sağlamaktadır.

Hayvan sağlığı ve beslenmesinde ACE’yi uygulamak

Alltech, yalnızca üreticiler için değil, aynı zamanda artan nüfusu besleyen sığırların, kümes hayvanlarının, balıkların ve hatta tüm hayvanların yuvası olan gezegenimiz için en iyisinin ne olduğunu göz önünde bulundurarak hayvan sağlığı ve beslenmesine bütünsel bir yaklaşım getirmektedir. Bu yazıda, taahhüt ettiğimiz ACE ilkesini yerine getiren global ürün, program ve hizmetlerimizden sadece birkaçına değinilmiştir.

Loading...