Skip to main content

ข้อมูลเชิงลึกจาก 2023 Alltech Asia Import Risk Analysis

การปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราเป็นที่กังวลมากขึ้นเรื่อยๆ สําหรับผู้ผลิตอาหารสัตว์ทั่วโลก  จากข้อมูลของ Alltech Agri-Food Outlook ปี 2023 การผลิตอาหารสัตว์ในเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 350 ล้านตันในปี 2012 เป็น 465 ล้านตันในปี 2022  ซึ่งนําไปสู่การพึ่งพาธัญพืชนําเข้ามากขึ้น จากรายงานของ USDA คาดว่าแนวโน้มนี้จะยังคงดําเนินต่อไป ซึ่งหมายความว่า ในขณะนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของสารพิษจากเชื้อราที่อาจเกิดขึ้นกับวัตถุดิบนําเข้านั้น เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา

เพื่อช่วยให้เข้าใจปัญหานี้มากยิ่งขึ้น Alltech จึงได้จัดทำ 2023  Alltech Asia Import Risk Analysis ซึ่งเป็นรายงานที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ผลิตอาหารสัตว์และผู้ผลิตปศุสัตว์ในเอเชีย ให้ได้ทราบถึงรูปแบบการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราที่อาจมีอยู่ในธัญพืชนําเข้าเพื่อธุรกิจอาหารสัตว์และปศุสัตว์ในปี 2023

รายงาน Alltech Asia Import Risk Analysis ได้รวบรวมข้อมูลจากโปรแกรมการวิเคราะห์ผลผลิตพืชของ Alltech ที่ได้ทำมาตลอดปี 2022 ทั้งนี้ วิธีการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับภูมิภาคและวัตถุดิบ ซึ่งอาจใช้วิธีการทดสอบที่แตกต่างกัน คือ  Alltech 37+ RAPIREAD และ SGS

 การวิเคราะห์ได้ประเมินความเสี่ยงของสารพิษจากเชื้อราในธัญพืชต่างๆ   เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และผลพลอยได้จากธัญพืช ที่มาจากยุโรป อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา อินเดีย และออสเตรเลีย ซึ่งผู้ผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนำเข้ามาใช้

 

ยุโรป

ด้วยสภาพความแห้งแล้งที่ยังคงเกิดขึ้นในยุโรปตลอดปี 2022 ส่งผลให้ผลผลิตพืชลดลงและระดับสารพิษจากเชื้อราเพิ่มขึ้น ตัวอย่างข้าวโพดจํานวนมากจากประเทศต่างๆ เช่น ฮังการี เซอร์เบีย และโรมาเนีย แสดงระดับสารพิษจากเชื้อราที่สูงกว่าระดับที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้ที่ 20 ppb สําหรับอาหารสัตว์

·         จากตัวอย่างข้าวโพด ตรวจพบสารพิษจากเชื้อราเฉลี่ย 3.8 ชนิดต่อตัวอย่าง และมากกว่า 50% พบสารพิษ

อะฟลาทอกซิน ที่ความเข้มข้นเฉลี่ย 16 ppb  และมากกว่า 27% ของตัวอย่างตรวจพบฟูโมนิซิน ที่ความเข้มข้นเฉลี่ย 1,455 ppb

·         ตัวอย่างข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์เกือบทั้งหมดปนเปื้อนด้วยสารพิษจากเชื้อราอย่างน้อยหนึ่งชนิด โดยมีสารพิษจากเชื้อราเฉลี่ย 3.7 ชนิดต่อหนึ่งตัวอย่าง

·         พบสารพิษจากเชื้อราอุบัติใหม่ในตัวอย่างข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ทั้งหมด โดยมีความเข้มข้นเฉลี่ย 152 ppb

 

สหรัฐอเมริกา

สภาวะอากาศในสหรัฐอเมริกาส่งผลต่อรูปแบบของสารพิษจากเชื้อราที่พบในตัวอย่างข้าวโพดที่ถูกนำมาตรวจสอบอย่างมีนัย  การที่อากาศมีความชื้นมากขึ้นและมีการเคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออก ทำให้ระดับสารพิษจากเชื้อราเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้พืชที่เก็บเกี่ยวในช่วงปลายฤดูมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณสารพิษสูงกว่าพืชที่เก็บเกี่ยวก่อนหน้าอย่างมีนัยสําคัญ

·         จากตัวอย่างข้าวโพดทั้งหมด ตรวจพบสารพิษจากเชื้อราอย่างน้อยหนึ่งชนิด  และมีสารพิษจากเชื้อราเฉลี่ย 6.7 ชนิดต่อตัวอย่าง

·         สารพิษในกลุ่มฟิวซาเรียม (ดอน, ฟูโมนิซิน  และ ซีราลีโนน) และสารพิษจากเชื้อราอุบัติใหม่ ถูกตรวจพบมากขึ้นและพบในความเข้มข้นที่สูงขึ้นในตัวอย่างวัตถุดิบเกือบทั้งหมด

·         การวัดค่าความเสี่ยง Alltech risk equivalent quantity (REQ*) บ่งชี้ว่า ผลของสารพิษจากเชื้อราหลายชนิดรวมกัน จะก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อสัตว์และอาจนําไปสู่การสูญเสียการผลิตอย่างมีนัยสําคัญ

*REQ: การวัดผลกระทบสะสมของสารพิษจากเชื้อราโดยอ้างอิงถึงอะฟลาทอกซิน B1

 

แคนาดา

แคนาดามีผลผลิตที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปีก่อน เราได้ทดสอบข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ประมาณ 250 ตัวอย่างจากแคนาดา ด้วยวิธี Alltech RAPIREAD

·         ดอน คือสารพิษจากเชื้อราที่ตรวจพบบ่อยที่สุดในตัวอย่างวัตถุดิบจากแคนาดา

·         มากกว่า 50% ของตัวอย่างที่ทดสอบ พบสารพิษดอนในระดับที่สูงกว่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้

·         นอกจากนี้ยังตรวจพบ T-2/HT-2 และ ซีราลีโนน ในตัวอย่างจํานวนไม่มาก

·         แม้ว่าผลการตรวจสอบผลผลิตธัญพืชของแคนาดาจะน่าประทับใจ แต่ผู้ผลิตก็ยังควรระมัดระวังเกี่ยวกับการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา

 

ลาตินอเมริกา

บราซิลและอาร์เจนตินามีผลผลิตลดลงอย่างมากในปี  2022  ผลผลิตโดยรวมของบราซิลมีปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยผลผลิตห้าปีที่ผ่านมาถึง 5% ในขณะที่อาร์เจนตินานั้นก็มีผลผลิตที่ลดลงอย่างมากเนื่องจากภัยแล้ง

·         พบว่ากลุ่มตัวอย่างวัตถุดิบส่วนใหญ่มีสารพิษจากเชื้อรา ฟูซาเรียม จํานวนมาก

·         ดอน เป็นสารพิษหลักที่น่ากังวลสำหรับข้าวโพดในภูมิภาคนี้ โดยมีระดับของสารพิษดอน เฉลี่ยสูงถึงเกือบ 2,000 ppb

·         นอกจากนี้ยังพบ ฟูโมนิซิน  T-2/HT-2 และ ซีราลีโนน ในตัวอย่างวัตถุดิบที่นำมาวิเคราะห์

·         ผลกระทบของสารพิษจากเชื้อราเหล่านี้รวมกัน จะสามารถทำให้เกิดการสูญเสียในการผลิตสัตว์ที่รุนแรง รวมไปถึงปัญหาสุขภาพของสัตว์

 

อินเดีย

การเข้าถึงปุ๋ยที่จํากัด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและผลผลิตของพืชจากประเทศนี้ นอกจากข้อจำกัดในการจัดหาปุ๋ยแล้ว ทั้งข้าวโพด Rabi และ Kharif ยังได้รับผลกระทบอย่างมากจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนัก ซึ่งทำให้เกิดเชื้อราและสารพิษจากเชื้อราจำนวนมาก

·         ฟูโมนิซิน และ อะฟลาทอกซิน เป็นสารพิษจากเชื้อราที่ตรวจพบมากที่สุด  โดยมีระดับสูงถึง 1,600 ppb และ 40 ppb ตามลําดับ นอกจากนี้ยังตรวจพบสารพิษจากเชื้อราอื่น ๆ ในตัวอย่างเช่นกัน

·         การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราเหล่านี้ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ ประสิทธิภาพการผลิต สุขภาพและผลผลิตของปศุสัตว์

 

ออสเตรเลีย

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ในปีนี้ให้ผลผลิตสูงสุดเป็นอันดับสองในสถิติของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามในรัฐทางตะวันออก ด้วยฝนที่ตกช้าและมีน้ำท่วมทําให้เกิดการสูญเสียพืชผลและปัญหาด้านคุณภาพอย่างมาก  การที่ธัญพืชมีความชื้นสูงเป็นปัญหาสำหรับการจัดเก็บและทำให้ผู้ผลิตต้องหมั่นตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพของธัญพืชไว้

·         ตรวจพบระดับสารพิษจากเชื้อราดอน สูงถึง 3,200 ppb

ความเข้มข้นสูงของสารพิษดอน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและประสิทธิภาพของสัตว์  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้ผลิตและนักโภชนาการสัตว์ในออสเตรเลียที่จะต้องระมัดระวังและหากลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของสัตว์ของพวกเขา

 

ผลพลอยได้จากข้าวโพด

เนื่องจากต้นทุนของพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังคงเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจึงทำให้วัตถุดิบประเภทผลพลอยได้ ได้รับความนิยมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนี้สร้างความท้าทายที่สําคัญเกี่ยวกับการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา ผลพลอยได้จากข้าวโพดมีแนวโน้มที่จะมีการปนเปื้อนในระดับที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับธัญพืชก่อนแปรรูป

เพื่อให้เข้าใจถึงระดับการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในผลพลอยได้ที่ใช้กันทั่วไปในอาหารสัตว์ ออลเทคได้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง กากโปรตีนข้าวโพด (corn gluten meal) และ ดีดีจีเอส (DDGS) จากอเมริกาเหนือ จีน และยุโรป โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Alltech 37+

·         ตัวอย่างทั้งหมดที่นำมาตรวจสอบ พบว่ามีสารพิษจากเชื้อราอย่างน้อยสองชนิด โดยมีสารพิษจากเชื้อราเฉลี่ย 10 ชนิดต่อตัวอย่าง

·         สารพิษในกลุ่มฟิวซาเรียม (ดอน, ฟูโมนิซิน, ซีราลีโนน และกรดฟูซาริก) เป็นสารพิษจากเชื้อราที่ตรวจพบมากที่สุดและเป็นปัญหามากที่สุด

·         นอกจากนี้ยังตรวจพบสารพิษจากเชื้อราอุบัติใหม่

·         พบสารพิษดอน ที่ระดับประมาณ 12,000 ppb และ ฟูโมนิซิน ที่ 19,000 ppb

·         การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราหลายชนิดและระดับสารพิษที่มีปริมาณสูงอาจเป็นปัญหาร้ายแรงต่อสัตว์ที่บริโภคอาหารซึ่งผลิตมาจากผลพลอยได้เหล่านี้

 

กุญแจสําคัญในการบริหารความเสี่ยงของสารพิษจากเชื้อรา

ผลการวิจัยที่ระบุไว้ข้างต้นเน้นย้ำถึงความจําเป็นที่จะต้องมีการทดสอบสารพิษฯ และมาตรการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดมากขึ้น เมื่อมีการใช้ผลพลอยได้ในอาหารสัตว์

การจัดการควบคุมสารพิษจากเชื้อราให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้วิธีการแบบองค์รวม และวิธีเดียวที่จะเข้าใจความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารพิษฯ ในอาหารสัตว์ได้อย่างแม่นยำก็คือ การกำหนดให้มีการทดสอบสารพิษจากเชื้อราเป็นประจํา เมื่อมีการจัดซื้อส่วนผสมอาหารสัตว์และเมื่อมีการกําหนดแผนโภชนาการ

บทสรุป

1.    การปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราพบได้ในวงกว้างและมีหลายแง่มุม การปนเปื้อนมีทั้งในธัญพืชและผลพลอยได้ธัญพืชจากภูมิภาคต่างๆ  สารพิษจากเชื้อราเป็นปัญหาสําคัญสําหรับผู้ผลิตอาหารสัตว์ทั่วโลก

2.    การวิเคราะห์ในรายงาน 2023 Alltech Asia Import Risk Analysis ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ เกี่ยวกับความเสี่ยงของสารพิษจากเชื้อราที่อาจเกิดขึ้นในธัญพืชที่ถูกนําเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2023

·         รายงานเน้นถึงผลกระทบจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความชุกและปริมาณสารพิษจากเชื้อราในพืชผล

·          วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่นําเข้ามาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีการปนเปื้อนด้วยสารพิษกลุ่ม ฟิวซาเรียม (ดอน, ฟูโมนิซิน, ซีราลีโนน, T-2 และกรดฟูซาริก)

3.    การใช้กลยุทธ์การจัดการสารพิษจากเชื้อราที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราได้ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่สัตว์ และช่วยเพิ่มผลกําไรให้ผู้ผลิต

ดาวน์โหลดรายงาน 2023 Alltech Asia Import Risk Analysis ได้ที่ go.alltech.com/asia-import-risk-analysis เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสารพิษจากเชื้อราที่ knowmycotoxins.com

Loading...