Skip to main content

All-G Rich

ออล-จี ริชเป็นสาหร่ายที่ถูกเลี้ยงและเติบโตมาในระบบ  โดยอยู่ภายใต้เทคโนโลยีควบคุมคุณภาพของออลเทค (Alltech Quality System)

ซึ่งผ่านการรับรองว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  ช่วยควบคุมการปนเปื้อนและตอบสนองต่อการเติบโตของสัตว์ได้ดี

คุณสมบัติของออล-จี ริช:

  • เป็นแหล่งดีเอชเอที่มีคุณภาพที่เป็นทางเลือกนอกเหนือจากน้ำมันปลา
  • เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสารดีเอชเอ
  • เป็นแหล่งของกรดไขมันที่จำเป็น
  • สามารถใช้เพื่อเพิ่มสารดีเอชเอในผลิตภัณฑ์อาหารได้
Loading...