Skip to main content

Optimalisert tarmstruktur og -funksjon beskytter mot lus og bedrer filetkvalitet

Optimal tarmstruktur

Ernæringsløsninger som optimaliserer naturlige forsvarsmekanismer hos fisk i oppdrettsanlegg, er avgjørende for å produsere robust smolt og slakteklar fisk med optimal filetkvalitet.

Den viktigste forsvarsmekanismen til en fisk som er eksponert for smittsomme sykdommer eller andre skadelige sto!er er den fysiske barrieren fisken har i skinn, gjeller og i magetarmsystemet. Ernæring som optimaliserer disse barrierene i alle faser i fiskens liv er avgjørende for vellykket produksjon av kvalitetsfisk.

I feltstudier i Skottland og Norge ble AQUATE tilført dietten til en gruppe atlanterhavslaks. Wallace et al. (2009) beskrev at laks fôret med AQUATE fikk
økt slimsekresjon i skinnet. Det ble også observert, reduserte forekomster avlakselus i chalimus-stadiet sammenliknet med kontrollfisk.

Mucosal Mapping

Professor Karin Pittman ved Universitetet i Bergen har i samarbeid med flere kommersielle selskaper og forskningsmiljøer utviklet «Mucosal Mapping» (Pittman et al. 2011 og 2013).
Den teknikken er nå kommersialisert av Quantidoc AS og er egnet for å fastsette slimcelleegenskaper (cellestørrelse og celletetthet) i skinnet, gjellene og tarmsystemet hos en rekke fiskearter.
Teknikken viste at ved riktig ernæring ble slimsekresjon i tarmsystemet og i skinnet på fisken forsterket. Bioaktive komponenter blir påvirket og naturlig immunitet forbedret. Studiene dokumenterte at forsvarsbarrierer ved Vibrio-infeksjoner fungerte betydelig bedre i havabbor. I tillegg ble lakselussmitte signifikant redusert (Dimitroglou et al. 2011, Sweetman et al., 2010, Torrecillas et al., 2011).

Denne teknologien har også gjort det mulig å fastsette fordeling, antall og volum av slimceller i skinnet, gjellene og tarmsystemet hos atlanterhavslaks. Dietter som inneholdt AQUATE forbedret egenskaper i epidermal slimvev signifikant. Slimcellene gikk fra å være store og få, til å bli flere i antall og mindre i størrelse. Dette er en fordel, da slimcellene ble bedre distribuert i skinnet samtidig som de fikk økt mobilitet. Resultatet førte til at slimet mer e!ektivt «vasket» vekk sykdomsfremkallende patogener (upublisert data: Pittman et al. 2013). 40% reduksjon i parasittspreding ble observert.

Gir færre lus 

Tester for å se på e!ekten av AQUATE på spredning av lus på laks, ble utført på Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS) i Nord-Norge. Laks fôret i en syv-ukers periode med AQUATE viste et signifikant lavere antall lakselus (32 %) sammenliknet med fisk fôret med kontrolldietten. I tillegg ble det totale antallet individuelle laks som var infisert med lakselus (uavhengig av art, livsstadium og kjønn), betydelig redusert (23 %) av AQUATE i fôret (Dimitroglou et al. 2011).

Arbeidet til Dimitroglou et al, 2011 ved GIFAS viste også fordelene AQUATE gir ved å fremme god mage-tarmstruktur (figur  1). Histologi viste signifikant større absorberende overflate og mikrovillitetthet i både fremre og bakre tarmkanal hos fisk fôret med AQUATE. Fisk fôret med AQUATE hadde også høyere proteinsammensetning og høyere glykogenavsetning i levervevet. Tilleggsarbeid med annen laks viste at slike komponenter fremmet sunn mikroflora i tarmen (Dimitroglou et al, 2009).

Filetkvalitet

Krav i forhold til bærekraftig oppdrettsnæring har ført til at råvaresammensetningen i kommersielle laksefôrdietter har endret seg det siste tiåret. Nå inneholder diettene mer plantebasert protein og olje, som har gitt ny fettsyresammensetning i laksefôr. Synkende nivåer av marine langkjedede flerumettede fettsyrer (LC-PUFA) er ventet å påvirke de fysiologiske prosessene i fisken.

Fettsyrer i kosten regulerer lipidstoffskiftet. Imidlertid er fisk også avhengig av organiske mineraler for å opprettholde de katalytiske og enzymatiske prosessene involvert i lipidstoffskiftet. I tillegg gir organiske mineraler beskyttelse mot lipidoksidasjon og de påfølgende oksidasjonsproduktene. Fiskemel inneholder naturlig forekomster av organiske mineraler. Men, i kommersielle dietter med lavt fiskemelinnhold blir i stedet uorganiske mineraler brukt for å oppfylle behov fisken har.

Alltech eier et av verdens største operasjonelle mikroalgeanlegg. DHA rike mikroalger er bærekraftige kilder til essensielle omega-3-fettsyrer. Forskningsstudier utført med atlanterhavslaks undersøkte effekten mikroalger (Schitzochytrium sp.) har på lipidstoffskiftet. Et algeinnhold på 1–15% i fôret falt i svært god smak hos fisken og alle diettene viste god vekstevne (Kousoulaki et al. 2015).

Videre studier undersøkte effekten av DHA-rike mikroalger og organiske mineraler på atlanterhavslaks. Disse ble fôret med dietter med middels- og lavt innhold av fiskemel. Resultatene viste at alger er en effektiv måte å tilføre laksefileten langkjedede flerumettede omega-3-fettsyrer på. Diettene var balansert for total mengde mettede fettsyrer, EPA + DHA og n-3/n6- forhold for å identifisere de spesifikke virkningene mikroalgekomponentene har på lipid- og energistoffskiftet. Effekten av enten organisk eller uorganisk mineralsupplement ble også undersøkt på både middels- og lavt innhold av fiskemel i kosten.

Mens vekstrate og FCR var noenlunde lik i alle forsøkene, ga tilsetning av alger de høyeste DHA-nivåene og mer effektiv retensjon av flest fettsyrer i fisken. Alger hadde også andre positive virkninger på fisken; reduserte leverfett og høyere filetutbytte (2% høyere slakteprosent sammenliknet med kontrollfisken) (figur 2).

Tilsetning av organiske mineraler (Bio-Plex, Alltech inc.) i dietter med lavt fiskemelinnhold resulterte i økte omega-3 nivåer tilsvarende dietter med middels fiskemelinnhold. Dette er den første publiserte studien som viser forbedret filetsammensetning hos laks som følge av organiske mineraler i fôret. Laks fôret med dietter med lavt fiskemelinnhold og uorganiske mineraler hadde den høyeste forekomsten av gaping (40%). Tilsetning av organiske mineraler i de samme diettene resulterte i en reduksjon av gaping til bare 6,7%. Betydningen som organiske mineraler har på styrken i bindevevet i filetene er en viktig egenskap da gaping kan gi kvalitetsnedgradering av fisk (figur 3).

Referanser 

• Dimitroglou, A., D.L. Merrifield, R. Moate, S.J. Davies, P. Spring and J. Sweetman et al. (2009) Dietary mannan oligosaccharide supplementation modulates intestinal microbial ecology and improves gut morphology of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum), J Anim Sci., 87, 3226–3234.
• Dimitroglou A, Reynolds P, Ravnoy B, Johnsen F, Sweetman JW, Johansen J and S J Davies. (2011) The Effect of Mannan Oligosaccharide Supplementation on Atlantic Salmon Smolts (Salmo salar L.) Fed Diets with High Levels of Plant Proteins. J Aquac Res Development S1-011. http://dx.doi.org/10.4172/2155-9546.S1-011
• Kousoulaki K, Knutsdatter Ostbye TK, Krasnov A, Torgersen JS, Morkore T and J Sweetman. (2015) Metabolism, health and fillet nutritional quality in Atlantic salmon (Salmo salar) fed diets
containing n-3-rich microalgae. Journal of Nutritional Science, 4, e24, 1-13.
• Kousoulaki K, Morkore T, Nengas I, Berge RK and J Sweetman. (2016) Microalgae and organic minerals enhance lipidretention efficiency and fillet quality
in Atlantic salmon (Salmo salar L.). Aquaculture, 451, 47-57.
• Pittman K, Sourd P, Ravnoy B, Espeland O, Fiksdal IU, Pittman A, Redmond K and J Sweetman. (2011) Novel method for quantifying salmonid mucous cells. J of Fish Diseases, 34,931-936.
• Pittman K, Pittman A, Karlson S, Cieplinska, Sourd P, Redmond K, Ravnoy B and E Sweetman. (2013) Body site matters: an evaluation and application of a novel histological methodoloogy on the quantification of mucous cells in the skin of Atlantic salmon, Salmo salar L. of Fish Diseases, 2, 115-127.
• Sweetman JW, Silvia Torrecillas, Arkadios Dimitroglou, Sebastien Rider, Simon J Davies and Marisol S Izquierdo (2010). Enhancing the natural defences and barrier protection of aquaculture
species Aquaculture Research, 41 (3), 345–355.
• Torrecillas S, Makol A, Benitez-Santana T, Caballero MJ, Montero D, et al. (2011) Reduced gut bacterial translocation in European sea bass (Dicentrarchus labrax) fed mannan oligosaccharides (MOS). Fish Shellfish Immunol., 30, 674-681.
• Wallace C, Waddell R, Cockerill D and G Ritchie. (2009) Double mucal effect boosts sea lice control and potentially extends useful life of medications. Fish Farming Expert, 1, 48-53.

Loading...