Skip to main content

En holistisk tilgang til zinkoxidfri fodring

zinkfri

Som de fleste af os ved, bliver brugen af medicinsk zink (ZnO) til forebyggelse af diarré efter fravænning hos smågrise forbudt i EU fra juni 2022. 
Nøglen til at sikre, at grise  fortsat trives og kan overleve i en tid efter zinkoxid, er, at svineproducenterne i EU indfører en holistisk tilgang, der omfatter optimal ernæring, management, sundhed og velfærd (se figur 1). 

Figur 1: En holistisk tilgang til at opnå optimale præstationer uden brug af medicinsk zink


En holistisk tilgang

Desværre findes der intet "mirakelmiddel" som erstatning for ZnO. I stedet skal de europæiske svineproducenter indføre en kombination af nye ernærings- og management metoder for at håndtere PWD (sygdomme ved fravænning) hos unge smågrise. Lad os se nærmere på nogle af disse metoder:


1. Ernæring

Foderplaner med et lavere proteinindhold: 
En nedsættelse af foderets råproteinniveau i en kort periode efter fravænning vil reducere forekomsten af PWD og forbedre smågrisenes mave-tarmsundhed ved at forhindre, at et overskud af ufordøjet protein når frem til tyktarmen. Fordelene ved at fodre med et lavt indhold af råprotein er bl.a.:

 • Reducerede proteolytiske bakteriepopulationer
 • Færre patogene E. coli
 • Færre PWD-symptomer

Men det er dog vigtigt at sikre, at niveauet og/eller forholdet mellem essentielle aminosyrer ikke reduceres til et niveau, der er lavere end grisens behov.
 

Fiberrige diæter: 
Fibre i foderet efter fravænning spiller en vigtig rolle i kontrollen af smågrisenes tarmmorfologi og mikrobiota og forbedrer tarmsundheden. Fordelene ved fodring med et højt fiberindhold er bl.a.:

 • Mindskede PWD-symptomer
 • Mindsket udskillelse af E. coli

Fibre kan også øge aktiviteten af visse fordøjelsesenzymer, f.eks. lipase.

Organiske syrer: 
Organiske syrer er blevet anvendt med succes i svineproduktionen som et nyttigt redskab til at kontrollere PWD-symptomer og støtte smågrisenes vækst, især omkring fravænning. Fordelen ved organiske syrer skyldes deres stærke antibakterielle, antivirale og svampedræbende egenskaber. Fordelene ved at inkludere organiske syrer er bl.a.:

 • Øget fordøjelighed af næringsstoffer
 • Øget vækstydelse
 • Mindskede PWD-symptomer
 • Mindsket inflammation

Responsen på organiske syrer kan dog afhænge af flere faktorer, f.eks. typen af organisk syre, mængden, grisenes sundhedstilstand samt hygiejne- og velfærdsstandarderne på enheden.

 


2. Management

Søer og smågrises tarmsundhed: Hvis smågrisene får en sund start på livet, vil det være med til at maksimere deres vækst hele livet igennem og minimere antibiotikaforbruget. Nøglen til at opnå dette er at fremme tarmsundhed og -udvikling så hurtigt som muligt efter fødslen. Alltechs program Seed, Feed, Weed (SFW) støtter tarmsundheden hos søer og smågrise ved at ændre den mikrobielle population i svinetarmen. Dermed etableres gunstige og mere forskelligartede mikrobielle populationer, E. coli-bindingen til tarmcellerne reduceres, og tarmstrukturerne optimeres for at sikre optimal optagelse af næringsstoffer.

Råmælk af høj kvalitet: I modsætning til spædbørn fødes smågrise uden moderens antistoffer, hvilket gør dem sårbare over for infektioner. Svineproducenter skal sikre, at nyfødte smågrise får en tilstrækkelig forsyning af råmælk af god kvalitet, fordi råmælk er rig på immunoglobuliner. Disse immunoglobuliner giver smågrisene deres første forsvarslinje og hjælper dem med at opbygge deres immunsystem og beskytter dem, indtil de selv kan producere deres egne antistoffer. Alltechs SFW-program indeholder fodermidler som fx Actigen, der har vist sig at øge råmælkskvaliteten og dermed støtte den gastro-intestinale integritet og stabilitet hos de smågrise, der indtager det.

Krybbefodring: 
Krybbefodring er på ingen måde et nyt koncept, men ikke alle producenter mener, at det kan betale sig på grund af den lille mængde, der spises før fravænning (typisk 200-250 g/pattegris). Målet med krybefodring er imidlertid at:

 1. Øge andelen af ædere i kuldet, fordi de grise, der rent faktisk spiser krybbefoder, har en bedre vækstrate i de første syv dage efter fravænning.
 2. Opnå en genkendelseseffekt af fast foder, når de er fravænnet.
 3. Støtte overgangen til fravænning ved at forberede smågrisenes tarm til at fordøje fast foder.

Krybbefoder bør tilbydes fra ca. 4-10 dages alderen, for jo tidligere krybbefoderet tilbydes til smågrisene, jo større andel af kuldet vil spise krybbefoder ved fravænning. Det anbefales at starte med at give ca. 80 g pr. dag og derefter øge mængden i takt med, at appetitten stiger. Foderhygiejne er afgørende, når der tilbydes krybbefoder, så hold foderautomaterne rene og fjern dagligt gammelt og snavset foder.
 

Alder og vægt ved fravænning: 
En stor udfordring for producenterne er at få smågrisene til at spise fast foder tidligt efter fravænning. For at sikre et konstant højt foderoptag efter fravænning og dermed en høj vækst hele livet, bør man fravænne ældre og tungere grise. Producenterne er ofte begrænset af fravænningsalderen, men det er vigtigt at bemærke, at en ekstra dag ved fravænning kan resultere i +0,8 kg/gris ved slutningen af opvækstfasen og +1,7 kg/gris ved slagtning. At fravænne en ældre gris betyder også at fravænne en tungere gris, og dette vil både påvirke dødeligheden og levetiden i besætningen samt reducere antallet af dage til slagtning, hvilket vil reducere de samlede produktionsomkostninger. SFW-programmet kan hjælpe producenterne med at øge fravænningsvægten ved at forbedre den gennemsnitlige daglige tilvækst (ADG), foderoptagelse og fodereffektivitet hos pattegrise.
 

Drikkevandskvalitet: 
Da vand er et vigtigt næringsstof, er det nødvendigt at forsyne svinene med vand af tilstrækkelig mængde og kvalitet. Desuden kan et begrænset vandindtag reducere foderoptagelsen og ADG med op til 15%. For nye fravænnede smågrise anbefales følgende:

 • Tilstrækkelig vandgennemstrømning (0,5-1 liter/minut)
 • En drikkedunk pr. 10 smågrise
 • Korrekt placering og højde af drikkedunken i stalden er afgørende
 • Kontrol/rengøring af drikkedunkene dagligt
 • Kontrol af salt - saltvand reducerer indtagelsen
 • Test af vandets kvalitet for forurenende stoffer, mikrober og mineraler

 


3. Sundhed

Biosikkerhed i svinebedrifter: 
Gennemførelse af strenge biosikkerhedsprotokoller er en måde at håndtere bakterieinfektioner på. Dette kan omfatte sikring af, at foderlastbiler og køretøjer er desinficeret, inden de kommer ind på bedriften, at svin fra forskellige grupper aldrig blandes, og at producenterne anvender en streng alt-i-alt-politik. Hvis der gennemføres en streng all-in-all-out-politik, vil svinenes sundhedstilstand med tiden blive forbedret som følge heraf.

Vaccination: 
Enterotoxigene E. coli (ETEC) er det vigtigste patogen, der er ansvarlig for PWD hos smågrise, og vaccination har vist sig at være en effektiv metode til at reducere forekomsten af ETEC PWD. Ved at følge et godt vaccinationsprogram kan man reducere infektionstrykket og øge besætningens immunitet.


Hygiejne: 
Beskidt miljø er også en medvirkende faktor til PWD, fordi dårlig hygiejne i stalde og foderautomater kan påvirke smågrisenes sundhedstilstand. Dette kan forebygges ved hjælp af korrekt hygiejne (dvs. følg strenge vaske- og desinfektionsprotokoller, desinficer rummene med et klorkresolprodukt, lad rummene tørre helt, før der flyttes nye grise ind, og sørg for, at alle ansatte vasker deres støvler ordentligt).


4. Velfærd

Social stress og miljø: Svinene udsættes for flere forskellige stressfaktorer omkring fravænning (f.eks. flytning til en ny opstaldningsplads, sammenblanding med ukendte svin, adskillelse fra soen, ændring i foderet). Fordi svinene så pludseligt udsættes for et højt stressniveau, medfører det forstyrrelser i tarm- og immunsystemet, og i sidste ende lider smågrisene af PWD. Grise er imidlertid mindre udsatte for sygdomme og tarmforstyrrelser, hvis de ikke er stressede. Det er derfor vigtigt, at producenterne undersøger, hvordan de kan reducere den sociale og miljømæssige stress ved fravænning ved at fokusere på flere aspekter, f.eks. foder- og vandforsyning, plads på gulvet og i foderautomaten, sammenblanding og bevægelse af svinene, temperatur og ventilation.

Nu, hvor juni 2022 nærmer sig, er det på tide, at svineproducenterne i EU begynder at foretage de nødvendige ændringer på deres enheder, så de kan begynde at bevæge sig i retning af ZnO-fri smågriseproduktion. Gennemførelse af en holistisk strategi, der kombinerer optimal ernæring, ledelse, sundhed og velfærdspraksis, vil være nøglen til at sikre, at svin kan trives og overleve i en tid efter ZnO.    

Loading...