Skip to main content

6 tips til at reducere dine foderomkostninger ved at ændre dine proteinkilder

6 tips til at reducere dine foderomkostninger ved at ændre dine proteinkilder

I 2020 var der store prisudsving på grovvaremarkedet, og efter hvad vi har set over de sidste par uger, tyder alt på, at 2021 ikke bliver anderledes. Sojapriserne steg i slutningen af året på grund af den globale mangel, og priserne bliver fortsat ved med at stige. Alt dette sker på baggrund af en nedadgående dollarkurs, og Kina der har øget importen af soja. Hvordan kan en landmand så forblive økonomisk og miljømæssig bæredygtig, alt imens man forbedrer køernes ydeevne? 

Undgå udfordringer med protein

For at fastholde indtjeningen bør de danske mælkeproducenter rette fokus mod deres foder og ernæring. Ved at få sammensat en skræddersyet foderplan, kombineret med foder af en god kvalitet, der støtter vommens funktion, kan landmanden reduceres sine udgifter og holde driften kørende mere effektivt. 
 

Foderkvalitet

Med de stigende sojapriser bør man se mod de billigere foderstoffer med et højt fiberindhold. Sørg for at ens grovfoder er af høj kvalitet, da dette langsomt fordøjelige foder udgør en stor del af koens daglige ration. Selvom grovfoder udgør en stor del af den samlede ration, er det den mest varierende foderingrediens i forhold til fordøjelighed og sammensætning af næringsstoffer. Grovfoder af en god kvalitet fordøjes lettere, og derfor kan man fodre med mere af det. Ved at bruge grovfoder af en god kvalitet, kan man forbedre koens vomfunktion og produktivitet. Så ved at sikre et godt vommiljø hos køer kan det føre til en bedre fodereffektivitet. 

Støt vommen

Der mange veje til en bedre fodereffektivitet, men den vigtigste er at udnytte vommen til dens fulde potentiale ved at støtte aktiviteten og væksten af vommens mikroflora. Dette gør, at næringsstofferne fra rationen optages så optimalt som overhovedet muligt. For bedste effekt skal de næringsstoffer, der sendes til vommens mikroflora, være afbalancerede med hensyn til energi og protein. Det opløselige protein skal være tilpasset til at maksimere vommes mikrobielle population, aktivitet og vækst. Måden, hvorpå nitrogen tildeles, afhænger af den enkelte mikrobielle population. 
 

Spildt energi er tabt indtjening

I mange år har rådgivere overfodret med råprotein for at dække aminosyrebehovet, for at kunne få den ønskede mælkeydelse eller daglige tilvækst. Udover en højere foderpris, så giver det også en ringe kvælstofseffektivitet, og derved en højere kvælstofsudledning, hvilket både skader miljøet og landmandens fortjeneste. Dårlig kvælstofseffektivitet skader malkekøer, da det overskydende kvælstof omdannes til ammoniak og derefter til urinstof, noget af det genanvendes men langt størstedelen udskilles. I sidste ende er der et energitab forbundet med denne proces, hvor overskydende ammoniak omdannes til urinstof. Energitabet kommer på bekostning af produktivitet og biologiske funktioner. Den mængde energi, som en malkeko skal bruge for at udskille det overskydende kvælstof, svarer til at producere 2kg mælk, og det kan føre til: 

 • Højere ureatal i mælk og blod
 • Problemer med reproduktion 

Lavere protein behøver ikke at betyde lavere ydelse


Da den globale proteinforsyning er under pres, kan det ende med, at landmænd mangler protein sidst på året. Men hvad nu hvis man kunne bruger en ratio med et lavt proteinindhold og samtidigt bevare den nuværende ydelse? Det er muligt at forbedre kvælstofseffektiviteten ved at bruge Optigen, en non-protein nitrogenkilde udviklet af Alltech.


Det kvælstof (nitrogen), der frigives fra Optigen, optager mere effektivt af vombakterierne og omdannes til mikrobiel biomasse – så hvorfor skulle den samlede kvælstofstilførsel ikke kunne reduceres?  Forskere fra Penn State University har set på malkekøers rationer og sænket råproteinindholdet fra 16,5% til 15,5%, mens de øgede mængden af grovfoder og samtidig indfasede Optigen.


I denne undersøgelse erstattede Optigen delvist soja og raps, og det gav følgende resultater: 

 • En bedre kvælstofseffektivitet fra 28,8% til 30,8% (i henholdsvis kontrol og Optigen forsøg)
 • Højere mælkeydelse hos de køer, der blev fodret med Optigen (40,5 mod 41,6 kg/dag)
   

Dette øgede den daglige indtægt

Kigger man på malkekøers ration, så viste en metaanalyse, der blev udgivet for nylig, hvordan Optigen konsekvent kunne forbedre fodereffektiviteten og nitrogenudnyttelsen ved at lave en delvis erstatning af vegetabilske proteinkilder. En simulation baseret på disse analyser viste, at hvis man fodre 1000 malkekøer med Optigen ville det betyde: 

 • Forbedret fodereffektivitet med 3%
 • Øget udnyttelse af kvælstof (nitrogen)
 • Reduceret brug af soja med 21%
 • Øget profit med 113.700 DKK

Dette har også en positiv effekt på klimaet, da der kan reduceres 647 tons CO2-ækv, hvilket svarer til:

 • 424 færre biler på vejen
 • 436 husstandes brug af elektricitet 

Kigger man på slagtekalves ration, så viste en metaanalyse, der blev udgivet for nylig, hvordan Optigen konsekvent kunne forbedre tilvækst og fodereffektiviteten ved at lave en delvis erstatning af vegetabilske proteinkilder. Den viste, at man kunne forbedre den gennemsnitlige vægt med 8% og øge fodereffektiviteten med 8% ved at tilføje majsensilage sammen med Optigen. En simulation baseret på disse analyser viste, at hvis man fodrer 1000 køer, der har en slagtevægt på 200 kg, med Optigen ville det betyde: 

 • Reduceret tid til slagtning med 9 dage
 • Reducerede foderomkostningerne med 112.365 DKK
 • Reduceret CO2 aftryk med det der svarer til 111 tons CO2-ækv. 

Her er seks tips, der kan hjælpe dig: 

 1. Med stigende proteinpriser og efterspørgsel, bør man være opmærksom på de vegetabilske proteinkilders ernæringsmæssige sammensætning, da den kan variere under forsendelse og fra sted til sted. Dermed kan dyrs ydeevne påvirkes. 
   
 2. Få mest muligt ud af de billigere foderstoffer med et højt fiberindhold, men vær sikker på at de er af god kvalitet. 
   
 3. Støt vommen så den kan arbejde til sit fulde potentiale. Dette er den mest effektive måde at få koen til at optage næringsstofferne fra rationen.
   
 4. Overvej en balanceret ration med et lavt proteinindhold. Det kan være nødvendigt, hvis der kommer en mangel sidst på året. 
   
 5. Inkluder Optigen i din ration som en løsning til at sænke proteinindholdet uden at gå på kompromis med ydelsen. Den delvise erstatning af vegetabilske proteinkilder med Optigen skaber plads i rationen til mere af det billigere hjemmedyrkede foder. 
   
 6. Overvej hvor klimavenlige dine nuværende foderstoffer er. Proteinkilder kan sætte et stort CO2 aftryk, hvis de ikke kommer fra en ansvarlig produktion. Dette kan i sidste ende påvirke gården, når man skal tænke på bæredygtighed. 

Referencer

 1. Varga et al. (2009). Effects of Optigen® on milk production, N balance and diet cost in high producing cows. Unpublished, Department of Dairy and Animal Science, The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA.
   
 2. Salami, S.A.; Moran, C.A.; Warren, H.E.; Taylor-Pickard, J. A Meta-Analysis of the Effects of Slow-Release Urea Supplementation on the Performance of Beef Cattle. Animals 2020, 10, 657.
   
Loading...