Skip to main content

Úloha technologie MechFiber ® ve směsných krmných dávkách (TMR)

Ačkoli tato teorie stále platí, v průběhu let pozorujeme širší roli vlákniny a rostoucí význam jejího konkrétního typu. Přední irská značka KEENAN vyrábí řadu špičkových krmných vozů pro tvorbu patentované TMR směsi MechFiber.

Během více než 30 let zkušeností se směsnými krmnými dávkami (TMR) jsme u našich zákazníků pozorovali rozdíly v produkci, které nebylo možné vysvětlit obsahem energie, proteinů, minerálů ani jiných nutričních parametrů. Ve spojení s výzkumem, který v té době probíhal jsme zjistili, že fermentaci v bachoru ovlivňují různé chemické a fyzikální faktory (jako například velikost částic nebo jejich uniformita) a tato fermentace následně ovlivňuje produkci a složení mléka – a ačkoli klíčový význam tu má především kvalita objemných krmiv, přesto by měla být věnována pozornost také procesu míchání, který může mít značné dopady na velikost a uniformitu částic krmiva. Jednoduše řečeno – začali jsme si všímat, že typ vlákniny a způsob, jakým je zpracovávána, ovlivňuje celkovou produkci zvířat.

Další výzkum (práce a sběr dat), prováděný v následujících letech pomocí srovnání na farmách, ukázal zvýšení produkce mléka o 0,5 kg při příjmu sušiny nižším o 0,7 kg pouze za pomocí míchání stejného krmiva se stejným poměrem ingrediencí dvěma různými způsoby. Také pH bachoru (optimálně kolem 6,2 - 6,8) lze podle výzkumu britské univerzity v Readingu udržet nad hodnotou 6 o 33 % déle při použití zcela stejného krmiva ve stejných poměrech pouze pomocí technologie MechFiber.

Bylo stále jasnější, že mezi NDF vlákninou a fyzikálně efektivní vlákninou (peNDF) je značný rozdíl. Tato fyzikálně efektivní vláknina stimuluje bachor, čímž vyvolává jeho kontrakce, mísení obsahu a podporuje přežvykování, při němž vzniká více slin a tím i větší pufrační kapacita bachoru. Stabilní prostředí bachoru nám pak díky vyšší produkční účinnosti umožnilo dosáhnout o 10 % vyšší produkce ze stejného množství krmiva.

To vše jsme zjistili ještě dříve, než Mertens v roce 1997 vztáhl aktivitu při žvýkání ke koncentraci NDF a velikosti částic krmiva a představil koncept peNDF. Tento výzkum podpořil naše předchozí zjištění, že ačkoli je velikost částic významným faktorem určujícím obsah peNDF, důležitá je rovněž délka vlákna - použití dlouhých stébel, která zvířata z krmiva vyberou, namísto aby je sežrala, problém nijak nevyřeší ani nezlepší. Koncept peNDF byl rovněž původně definován z analytické perspektivy jako poměr NDF o délce > 1,18 mm, zatímco my jsme peNDF počítali až od délky > 3 cm. Pro tuto vlákninu jsme zvolili název MechFiber ® - zkratku ze spojení “mechanical fibre” (mechanická vláknina) – který zahrnuje veškeré její vlastnosti: jak délku řezanky, tak i typ vlákniny, typ řezanky a celkovou konzistenci TMR.

Koncept fyzikálně efektivní vlákniny, její délky a významu pro funkci bachoru podpořily v posledních letech další výzkumy. Beauchemin (2008) podával jako zdroj strukturální vlákniny malé množství obilné slámy (<0,5 kg/den), a po plném zakomponování slámy s vhodnou délkou (4-8 cm) a strukturou do smíšených dávek pozoroval povzbudivé změny v užitkovosti zvířat. Naopak podávání slámy z jílku v podobě mletého peletovaného krmiva nebo hrubě sekaných granulí kravám na vysoce kvalitní pastvě nepřineslo žádné pozitivní dopady na produkci mléka, složení mléka, pH bachoru nebo čas přežvykování na jednotku příjmu sušiny (Wales, 2001).

Tyto výsledky potvrzují význam metody začlenění pícnin do krmné dávky pro docílení optimální funkce bachoru. Pokud se vhodně dlouhá vláknitá složka, jako například sláma nebo seno, správně zpracují a zakomponují do dobře promíchaných dávek, minimalizace přebírání krmiva zajistí jeho konzistentnější příjem. Také typ použité vlákniny je stále důležitější. Ve snaze dosáhnout vyšší produkce se klade stále vyšší důraz na kvalitnější a stravitelnější pícniny. Vláknina obsažená v těchto pícninách nyní funguje spíše jako rozpustný sacharid, čímž vzniká poptávka po přidání efektivní dlouhé vlákniny.

Při použití naší komplexní technologie MechFiber ® jsme tento efekt dále zkoumali v rámci studie na 600 britských farmách. Tyto farmy krmily TMR za pomocí krmných vozů s podobným počtem dní laktace a k vybalancování krmiv využívaly služeb odborníka na výživu. Jak vyplývá z níže uvedených čísel, farmy, které ve svých TMR využívaly technologie MechFiber ® produkovaly více mléka a během celé laktace to bylo 1373 liber (623 kg) nebo 99 liber (45 kg) mléčné sušiny navíc na jednu krávu.

Dalším krokem bylo porozumět, jak přesně MechFiber ® v organismu zvířete, či spíše v bachoru funguje – a ačkoli bude v budoucnu potřeba bachor studovat hlouběji, následující obrázek shrnuje, co se stane, pokud kravám podáváme nedostatečně zpracované krmivo, příliš najemno zpracované krmivo nebo směs MechFiber ®.

Nedostatečné zpracování TMR vede k tomu, že zvířata dlouhé složky vybírají a tím se směs stává nevyváženou a potenciálně i nebezpečnou. Konzumace složek s významnými velikostními rozdíly může vzhledem k rozdílné rychlosti průchodu vést k separaci v bachoru a tím i ke zhoršení trávení.

Příliš drobně zpracovaná TMR zvyšuje DMI, stravitelnost, obsah VFA v bachoru a snižuje přebírání krmiva. Omezuje také kontrakce bachoru, žvýkání a produkci slin pro pufraci, snižuje pH bachoru a procento mléčného tuku (Mertens, 1997) a může vést až k acidóze, špatnému trávení vlákniny a ztrátě živin.

Směs MechFiber® se zaměřuje na fyzikální jakost směsi kombinací jemných míchacích a řezacích technik se specifickou dobou zpracovávání podle potřeb jednotlivých ingrediencí. Výsledkem je jak chemicky, tak fyzikálně homogenní směs, která přispívá ke zdraví bachoru a efektivnější konverzi krmiva na mléko, čímž zároveň snižuje ztráty živin pro krávu.

Souhrnně lze říci, že vláknina hraje nejen významnou roli ve zdraví bachoru a tím i zvířete jako takového, ale rovněž v produkci zvířete. Vláknina není jen NDF – ačkoli i ta je důležitá, stejně tak záleží na typu vlákniny, délce řezu, typu řezu a celkové konzistenci směsi. Pouze pomocí všech těchto faktorů skutečně dosáhneme plného potenciálu výživy.

Cathal Bohane, InTouch Nutrition