Are You Feeding Your Cows ‘Grinded Rock’?

Categories: Agriculture, Dairy Cows
Apr 26
Are You Feeding Your Cows ‘Grinded Rock’? John Lamers, agriculture journalist

The milk production of our dairy cows has risen significantly. In 2012, the average production was 8,500 kgs of milk per cow per annum. The cows are able to produce such a vast amount of milk as they eat 25 kilos of feed per day, while they need less concentrate per kilo of milk.

Dairy cows milk production will increase even more; as a cow holds the world-record for producing 32,000 kgs per year! This high production is only possible if the conditions are perfect. Do you want your cow to produce 12,500 kgs of milk per year? It is necessary that her bodyweight is 750 kgs to eat enough feed and the cow should have excellent udders and legwork. She also needs high quality grass and maize silage and an optimum transition management.

With high-production cows, the risk of an unbalanced rumen increases considerably and the fertility, udder and claw health will be under pressure. Next to an optimum supply of protein and energy, a proper functioning rumen and gut, an optimum supply of minerals and trace elements is essential. Mark Dielissen of Heemskerk Dairy points out the importance of this at a recent Alltech/Heemskerk Farmers meeting: “A cow that produces 50 kgs of milk needs at least 400 to 600 grams of minerals each day in the right ratios. But with the roughages and single concentrates, the cow gets too much of some of the minerals and trace elements and too little of the others. Some dairy farmers try to compensate this with feeding inorganic minerals. But then I ask them: do you think your cows will produce enough milk of ‘grinded rock’? Or do you want to be sure that they get enough minerals and trace elements? If so, you will have to feed them the good absorbable organically bound trace elements.

John Lamers, agro journalist

_____________________________________________________________________

Krijgen jouw koeien ‘gemalen steen’?

De melkproductie van onze melkkoeien is flink gestegen. Gemiddeld zaten we in 2012 al op 8.500 kilo melk per koe. De koeien kunnen zoveel melk produceren omdat ze wel 25 kilo voer per dag vreten, maar per kilo melk minder krachtvoer nodig hebben.

De productie van de koeien zal verder stijgen, de topmelkkoe van de wereld bereikt al 32.000 kilo per jaar! Een goede productie kan echter alleen onder goede voorwaarden. Wil je dat een koe 12.500 kilo melk per jaar produceert? Dan zal ze ook 750 kilo moeten wegen om genoeg voer op te kunnen nemen. En die koe heeft een zeer goed uier nodig en zeer goed beenwerk. Ze heeft behoefte aan hoogwaardige gras- en maissilage en het transitiemanagement moet optimaal zijn.

Bij hoogproductieve koeien neemt het risico op een ‘pens-onbalans’ verder toe en komt de vruchtbaarheid, uier- en klauwgezondheid onder druk te staan. “Naast een optimale voorziening met eiwit en energie en een goede pens- en darmwerking, is een optimale voorziening met mineralen en spoorelementen daarom essentieel”, zo stelt Mark Dielissen van Ingenieursbureau Heemskerk tijdens zijn presentatie over mineralenbeleid tijdens de Alltech/Heemskerk Boerenmiddag. “Een melkkoe die 50 kilo melk produceert heeft dagelijks minimaal 400 tot 600 gram mineralen nodig in de goede verhoudingen. De koe krijgt met ruwvoer en enkelvoudige voeders echter van een aantal mineralen en spoorelementen te weinig binnen en van sommige te veel. Sommige melkveehouders proberen dat recht te trekken met anorganische mineralen. Maar dan vraag ik ze: denk je dat jouw koeien goed melk geven van ‘gemalen steen’? Of wil je zeker weten dat ze echt genoeg mineralen en spoorelementen binnen krijgen? Voer ze dan de goed opneembare organisch gebonden spoorelementen.”All Categories